Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Промените

 

Промени по страниците

19 август 2023 — Днес се навършват сто години от рождението на проф. Янакиев. Виктор Любенов ми обърна внимание на съобщението по този повод на БТА. Благодаря, Викторе!

27 май 2023 — В раздела За Мирослав Янакиев е включен некролог за професор Янакиев, публикуван от Ирина Седакова в Славяноведение, 1999, кн. 2 [pdf]

13 май 2023 — Технически промени — с помощта на Здравко Стойчев цитатът се сменя динамично. Благодаря, Здравко!

25 април 2023 — Премахнат е Orphus. Тази хубава усулуга, за съжаление, вече не работи. Ако искате да съобщите за грешки по страницита, моля, използвайте електронната поща.

4 февруари 2022 — В раздела За Мирослав Янакиев е включена статията на И. Милова Школа Янакиева, в. Московский университет, бр. 54 (3344), 9. IX. 1984 г., с. 2, както и в раздела Снимки и документи факсимиле от статията със снимка на М. Янакиев.

29 януари 2022 — Включена е препратка към SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина. Сменен е цитатът:

А все пак, в съвременните ни теоретически езиковедски трудове понякога се крият и наистина нови научни постижение […].

Мирослав Янакиев. Стилистиката и езиковото обучение. „Народна просвета“, София, 1977 г., с. 7. [djvu] [един файл]

28 декември 2021 — Дребни редакционни поправки във Виртуален?

14 декември 2021 — Дребни редакционни поправки в Методика на глотометричното изследване.

IN MEMORIAM

На 27 септември 2021 година почина Мирена Янакиева (20 октомври 1956 — 27 септември 2021).

Дългогодишен преподавател по старобългарски език в Националната гимназия за древни езици и култури, тя до последния си дъх беше обект на уважение, любов и грижа от многобройните си ученици.

Мирена, дъщерята на Мирослав Янакиев, беше прекрасен човек и приятел. Много, много ще ми липсва.

Почивай в мир, Мирено!

Сашо

13 септември 2021 — Поправки в препратките, например, към архива на в. Култура в За Мирослав Янакиев.

15 февруари 2021 — В раздела Четива, в cream в режим „експерт“, 29. Допълнение: само vim е прибавен раздел за приставките (plugins) във vim.

27 ноември 2020 — В раздела Четива, в cream в режим „експерт“, 28. Още информация е включена препратка към Igor Irianto. Learn-Vim: A book for learning the Vim edtor the smart way, която ми посочи Марио Мишев.

13 ноември 2020 — В раздела Препратки е включен Физиолог и Отвъддунавски електронен корпус. Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов.

27 април 2020 — В раздела Препратки е включено издателството Language Science Press.

05 април 2020 — В раздела Снимки и документи е включена снимка на Мирослав Янакиев с московски студенти от 1977–78 година. В раздела Препратки са включени Лингвострановедческий словарь Россия и Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка.

29 януари 2020 — Допълнен е текстът в 17. Регистри на cream в режим „експерт“.

21 декември 2019 — Сменен е цитатът:

Учителят постепенно трябва да приучва учениците си да осъзнават, че когато правят така наречения литературен анализ, фактически винаги трансформират, т. е. редактират текста на анализираната творба.

Мирослав Янакиев. Стилистиката и езиковото обучение. „Народна просвета“, София, 1977 г., с. 228. [djvu] [един файл]

18 ноември 2019 — В раздела Българска антропонимия. Материали е включен текстът Практикум 3. pandas. С което започвам да публикувам и страници, изработени с jupyter notebook или с jupyter-lab. Повече обяснения има в раздела Формат на текстовете към Разяснения за страниците.

1 октомври 2019 — В раздела Библиография е включен текстът Изследване „Гласни и съгласни“. В сп.:Чуждоезиково обучение, кн. 5, година XLV, 2018, с. 536–546 [pdf]. Това е извадка със съкращения и с поправки на техническите грешки от книгата Електрониката в помощ на учителя филолог [djvu] [един файл]. Във втората част на текста е представено глотометричното Изследване: има ли алитерация на „е“ в „Хаджи Димитър“ на Христо Ботев.

28 септември 2019 — В раздела За Мирослав Янакиев е включен нов текст Протокол от заседание на катедрата по славянска филология към Московския държавен университет, състояло се на 16 ноември 1998 г. и посветено на паметта на видния български учен-лингвист проф. Мирослав Янакиев. [pdf]

12 септември 2019 — В раздела За Мирослав Янакиев е включен нов текст Иванов, А. Приближени функции. Двадесет години от кончината на професор Мирослав Янакиев. — Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLIII, 2018, № 4, с. 74–78. [pdf]

19 август 2019 — В раздела Четива, Българска антропонимия. Материали е включен нов текст Практикум 2. CSV — Comma-Separated Values. В раздела Имена на български граждани (2015) е включен архив на данните в нов формат и с незначителни редакционни промени.

27 май 2019 — Доста нови неща. В раздела Препратки са поправени или изчистени някои неработещи препратки, включена е нова препратка към Институт славяноведения РАН и към електронните му ресурси. В раздела Библиотека е включена статията Седаков, И. Балканистика и коммуникативные стратегии: теория и практика [pdf], която е от сборника Балканские чтения 15. Като разглежда пътищата, по които филолози с различни специалности достигат до балканистиката, авторката отделя и внимание на влиянието, което Н. В. Котова и М. Янакиев са оказали върху нея.
В раздела Библиография също има доста допълнения. Четири статии на М. Янакиев са представени в оригиналните си варианти, както са отпечатани за първи път: „Българска стилистика“, „За изговорните стилове в българския език“, „Мисли за глотометрията на собствените имена“ и „«Числото» в българската глаголна парадигма и морфемният му израз“. Включени са и четири рецензии: на Методи Лилов за „Старобългарски език. Текстове и речник“ [съвместно със Ст. Стоянов], на Кирил Димчев за „Как да редактираме собствено съчинение“, на Тодорка Владимирова за „Стилистиката и езиковото обучение“ и на Любима Йорданова за „Електрониката в помощ на учителя филолог“. По-особено място заема отговорът на Е. В. Чешко към рецензията на Янакиев „Книга за безпредложните употреби на падежните форми в старобългарски и среднобългарски: Е. В. Чешко. История болгарского склонения. Москва 1970“. За тези допълнения много ми помогнаха уредникът на сп. Български език госпожа Нина Маринова и редакторът на списанието доц. д-р Татяна Александрова.

20 април 2019 — дописал съм и още малко в текста 29. Допълнение: само vim от раздела cream в режим „експерт“ в Четива.

01 април 2019 — дописал съм малко текста 29. Допълнение: само vim от раздела cream в режим „експерт“ в Четива. И това не е първоаприлска шега ;-)

30 март 2019 — в раздела Четива, в подраздела Четива за линукс е включен текстът Настройка на часовника, датата и часовата зона, а в раздела Когато нещата не вървят… е включен текстът Каква част от секундата е us?

03 февруари 2019 — в раздела Четива, в подраздела cream в режим „експерт“ е включен текстът 29. Допълнение: само vim.

15 декември 2018 — в раздела Препратки е включен Успореден корпус на руски и български текстове.

9 ноември 2018 — днес се навършват двадесет години от кончината на професор Мирослав Янакиев.

2 ноември 2018 — пак с безценната помощ на г-н Иван Звънчаров са достъпни — нека да ги наречем така — статиите на Любен Георгиев по повод „Българско стихознание“: „От университета трябва да се започне“. В сп.: Пламък, 1962, № 3, с. 74–80 [djvu] [един файл] и „Възкресяване на формализма“. В сп.: Пламък, 1963, № 6, с. 106–111 [djvu] [един файл].

4 септември 2018 — допълнения в раздела Препратки — включена е Библиотека „Струмски“.

13 юли 2018 — допълнения в раздела Препратки — допълнена е препратката към Институт за български език, прибавени са още две препратки — Slovník afixů užívaných v češtině и CzechEncy — Nový encyklopedický slovník češtiny.

04 юни 2018 — в рубриката Фоноархив е достъпен запис на М. Янакиев. О количественном основании лингвистических класификаций (доклад, изнесен на 04 май 1975 г. във Варна на Първата национална конференция за използване на математически модели и електронни изчислителни машини в лингвистиката).

01 юни 2018 — в Библиотеката е достъпна статията на Н. В. Котова. О двувидовых глаголах в болгарском языке. В сп.: Съпоставително езикознание. София, 1990, 4–5, с. 203–209. [pdf]

13 април 2018 — технически са преправени страниците със съдържание — използвайте стрелката пред заглавието, за да разгърнете или да приберете съдържанието на подраздела. Включена е препратка към страницата Българският литературен модернизъм. Проверка и поправка на препратките.

31 март 2018 — с любезното съдействие на проф. Димитър Веселинов в кн. 1 от 2018 г. на сп. Чуждоезиково обучение беше публикуван материалът на Мирослав Янакиев Възможности на езиковото и литературното обучение за развиване речта на учениците. Пълният текст на тази лекция е достъпен в рубриката Фоноархив.

11 март 2018 — с любезното съдействие на проф. Петя Асенова и на уредника на сп. Съпоставително езикознание госпожа Ина Михайлова тук са достъпни

— Н. В. Котова, М. Янакиев. Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици в Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, I, 1976, № 1, с. 27–39. [djvu] [един файл];

— рецензията на Мирослав Янакиев за R. Aitzetmüller. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. „Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et Dissertationes [Editores Rudolf Aitzetmüller, Linda Sadnik, Eckhard Weiher]“, tom XII, Freiburg i. Br., U. W. Weiher, 1978. 10 + 254 с. в сп. Съпоставително езикознание, VI, 1981. № 3–5, с. 256 261. [djvu];

— Мирослав Янакиев. Роман Якобсон (1896–1982) в сп. Съпоставително езикознание, VII, 1982, № 6, с. 79–81. [djvu]

— рецензията на Светомир Иванчев за „Стилистиката и езиковото обучение“ в сп. Съпоставително езикознание, 1983, № 2, с. 91–93. [pdf] [djvu];

— Светомир Иванчев. Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм (с две бележки към нея — на Божил Николов и на Надежда Котова и Мирослав Янакиев) в сп. Съпоставително езикознание, XIV, 1991, № 6, с. 5–12. [djvu];

— Мирослав Янакиев. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997) в сп. Съпоставително езикознание, XXII, 1997, № 4, с. 144–146. [djvu];

Сменен е и цитатът.

… я и Н. Котова не склонны придумывать языковую материю там, где её нет.

Мирослав Янакиев. Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. В: Чуждоезиково обучение, 2017 (XLIV), кн. 6, с. 663. [pdf]

4 февруари 2018 — допълнения в разделите Снимки и документи и За Мирослав Янакиев.

26 февруари 2018 — завърши техническата преработка на страниците: по-добре се виждат на мобилни устройства, по-добре излизат на печат, може да слушате звукови файлове (вж. Фоноархив) или да гледате видео. В много текстове са нанесени дребни поправки, а в cream в режим „expert“ в 26. Букви и правописна проверка съм дописал и един раздел за работа с потребителски речник.

2 февруари 2018 — Излезе книгата Котова Н. В. Язык албанцев Украины в середине ХХ века. Тексты и словарь. Комментарии. М.: ЯСК, 2017. 712 c., ил. Вижте представянето й на страниците на Института по славянознание на РАН.

23 декември 2017 – 27 януари 2018 — Отварям нова рубрика Фоноархив. Това наложи известно техническо преустройство на страниците. Старая се да не забелязвате тази работа, а да се ползвате само от новостите. Но това изисква време и може в някакъв период да виждате някои дребни несъответствия — не ми придиряйте.

В брой шести на сп. Чуждоезиково обучение от тази година е отпечатана лекцията на Мирослав Янакиев Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. Това стана възможно по инициатива на главния редактор на списанието проф. Димитър Веселинов. Тук, в Библиографията, може да видите ръкописа на лекцията [pdf].

В последния си 331 бр. от 25 януари интернетският седмичник Python Weekly посочва статията на Елеонор Стриблинг Using textual analysis to quantify a cast of characters, в която авторката извежда данни за честотата, с която се употребяват личните имена на героите в „Хари Потър и философския камък“ на Дж. К. Роулинг. За филолога глотометрист е твърде полезно да види как една по същината си глотометрическа задача се решава от информатик, да се запознае със съображенията на авторката за едно или друго решение и да види програмните инструменти, които тя използва. В края Елеонор Стриблинг дава някои идеи за по-нататъшна работа. Аз ще прибавя още една — може да потърсите сравнения между английския и българския текст на книгата.

23 декември 2017 — Отварям нова рубрика Фоноархив. Това наложи известно техническо преустройство на страниците. Старая се да не забелязвате тази работа, а да се ползвате само от новостите. Но това изисква време и може в някакъв период да виждате някои дребни несъответствия — не ми придиряте.
В брой шести на сп. Чуждоезиково обучение от тази година е отпечатана лекцията на Мирослав Янакиев Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. Това стана възможно по инициатива на главния редактор на списанието проф. Димитър Веселинов. Тук, в Библиографията, може да видите ръкописа на лекцията [pdf].
Сменен е цитатът:
Я не человек так называемой «академической науки». Я преподаватель. Если я не могу себе представить, как я буду говорить студентам о данном явлении, я не в состоянии и писать о нем.
Мирослав Янакиев. Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. В: Чуждоезиково обучение, 2017 (XLIV), кн. 6, стр. 657–668.

24 ноември 2017 — В Библиографията е достъпна книгата Янакиев, М., Т. Владимирова. Опит за програмиране на обучението по правопис. София, 1971, стр. 268. [djvu] [един файл]. А в Библиотеката е добавено Цонев, Беньо. Определени и неопределени форми в българския език (ректорска реч, 1910 г.) [djvu] [един файл].

2 ноември 2017 — Допълване и обновяване на препратките.

12–13 октомври 2017 — добавки и уточнения в библиографията на М. Янакиев, прибавен е текстът на ръкописа NEOGEA [djvu] [един файл] (погледнете и моята бележка — А. И.), прибавен е и текстът на ръкописа „Как да съчиняваме“ [djvu] [един файл] (погледнете и моята бележка — А. И.). В Библиотека са включени още две статии на В.Н. Гливинска: За глотометрическите параметри на препозиционно-префиксалната морфема от в българския и руския език [pdf] и Още малко статистика за препозиционно-префиксалните морфеми в българския и руския език [pdf].

28 септември 2017 — беше намерана статия с участието на М. Янакиев, която не беше отразена в библиографията му: Некоторые квантитативно-лингвистические характеристики афазий. В сп. Вопросы психологии, 1968, № 3, с. 90–93 [съвместно с П. Овчарова, Р. Райчев, Цв. Гелева]. [djvu]

26 септември 2017 — СЪОБЩЕНИЕ: През нощта на 28 септември (четвъртък) срещу 29 септември (петък) страниците на miryan.org ще бъдат пренасяни на друг сървър и е възможно временно да нямате достъп до тях. Моля за извинение! А. И.

17 септември 2017 — в раздела Когато нещата не вървят е включен текстът Символична връзка!.

12 август 2017 — Иван Звънчаров предостави рецензията за „Българско стихознание“ на Н. Георгиев и Ив. Добрев. Във в.: Студентска трибуна, бр. 19/24 януари 1961 г. [djvu] и дискусионната статия на Цанко Младенов. Една естетска оценка за нашата филологическа наука. В сп.: Език и литература, XVII, 1962, № 1, с. 53–62 [djvu] [един файл]. В Четива, в раздела Когато нещата не вървят са включени новите текстове Трета страна? и Виртуален?.

08 юли 2017 — В Четива е редактиран и допълнен текстът Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани.

12 май 2017 — В Библиотеката е включена Карманная книга для русскихъ воиновъ, находящихся въ походахъ противъ турокъ по Болгарскимъ землямъ. Санктпетербургъ. 1854 [pdf].

28 април 2017 — Сменен е цитатът.
Казано в стила на музиколозите, говорът е полифония със самостоятелно водене на гласовете.
Мирослав Янакиев. Българско стихознание. Наука и изкуство, София, 1960, с. 19. [djvu] [един файл]

20 април 2017 — Достъпни са Български език (Учебник за VIII клас на единните средни политехнически училища). София, 1980, 88 с. [съвместно с Р. Новачкова, Ив. Попов]. [djvu] [един файл] и Как да редактираме собствено съчинение. София, 1975, 104 с. [djvu] [един файл].

16 април 2017 — В методиката е преправен делът Текстови корпуси и глотометричния архив на Софийския университет съобразно с материалите от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет [html].

02 април 2017 — Достъпни са протоколите и работни материали от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет [html].

26 февруари 2017 — Редакции и малко допълнения в препратките.

24 февруари 2017 — Отстраняване на грешки в помощния файл gtools.vim. Обновете го.

6 януари 2017 — Националният статистически институт публикува предварителните резултати за имената на новородените в България през 2016 г. [pdf].

3 януари 2017 — обновяване в Препратките: включена е препратка към An Crúbadán в радела Корпуси и Anaconda в раздела Работни инструменти.

10 ноември 2016 — обновяване в Препратките: включена е препратка към Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Посочи ми тази страница Антоанета Попова. Благодаря, Тони!

4 ноември 2016 — в Библиотеката има препратка към Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный памяти Надежды Васильевны Котовой и Ольги Александровны Ржанниковой / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. — М.: МАКС Пресс, 2016. — Вып. 54. — 136 с. [pdf]

2 ноември 2016 — в Четива е достъпен текстът Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани. Понеже се натрупаха доста неща на тази тема, а сигурно ще има и още, обособил съм раздел Българска антропонимия. Материали.

19 октомври 2016 — извадката Имена на български граждани (2015) е достъпна в трета, допълнена редакция. С много голяма радост включих в препратките Cyrillomethodiana — идете и вижте!

4 октомври 2016 — в Библиотеката е включено изданието Крилова, Г.В., А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова, З.К. Шанова, М.Ю. Котова. Честотен речник на Вапцаровата поезия. „Абагар“, Велико Търново, 1996. [djvu] [един файл] [първа корица] [четвърта корица].

25 септември 2016 — в Четива в раздела Когато нещата не вървят… са включени два нови текста: Прекомпилиран софтуер? и Кой е този интерпретатор?

16 септември 2016 — добавки в Библиотеката: Ibbotson Paul, Michael Tomasello. Evidence Rebuts Chomsky’s Theory of Language Learning. In: Scientific American, September 7, 2016. [html]

14 септември 2016 — добавки в Библиотеката: Филологический сборник памяти профессора Самуила Борисовича Бернштейна. К пятилетию со дня кончины. Москва, 2002. [pdf] и Степанова, Е.В. Работа со студентами. Памяти Н.В. Котовой. [html].

20 август 2016 — в Четива е включен текстът Оценка на извадката от имена на български граждани по характеристиката „пол“.

6 юли 2016 — в Библиотеката е достъпна книгата на Стефан Илчев „Из живота на думите“ [djvu] [един файл]. Допълнения в Препратките.

27 юни 2016 — архивът Имена на български граждани (2015) е значително променен и сега е във втора редакция. А от днес – и във втора корекция: обновете архива и погледнете страницата.

15 юни 2016 — архивът Имена на български граждани (2015) е значително променен и сега е във втора редакция.

20–21 май 2016 — малко Промени в програмното осигуряване.

3–4 март 2016 — в Библиотеката са достъпни няколко „класически“ за българистиката публикации: „Додатъкът“ на Вук Караджич, граматиката на Ю.И. Венелин, на Неофит Рилски, Христаки Павлович, Иван Богоров, Йоан Груев, Иван Момчилов. Много препоръчвам и статията на Димитър Бояджиев Проверка на хипотезата — тя ще ви достави истинско удоволствие, дори ако сега започвате да учите филология. В Препратките съм включил Библиотека Матице српске.

22 февруари 2016 — в Библиотеката са достъпни Андрейчин, Л. Основна българска граматика. Книгоиздателство Хемус, София, 1944. [djvu] [един файл] (корица) и Трахтеров, А. Л. Английская фонетическая терминология. Москва, 1962. [djvu] [един файл] (корица). Ако някой е в състояние да ми предостави временно книгата на Трахтеров, за да подобря качеството на файла, ще съм много благодарен. А.И.

20 февруари 2016 — в Библиографията са достъпни Буквар (експериментален). София, 112 с. [съвместно с Бл. Сендов, М. Ганчев, Вл. Мурдаров, Р. Новачкова, Б. Пенков, В. Петров] (2. изд. 1980; 3. изд. 1981). [pdf] и непубликуваният материал Проект „Български ономастикон“. 1996. 2 + 1 комп. с. [djvu]

18 януари 2016 — в Библиографията са достъпни За вероятностен модел на сравнително-историческото езикознание. В сп.: Език и литература, XVII, 1962, № 5, с. 1–14. [djvu] [един файл] и Попытка создания генерирующей модели словообразования на основе языка-посредника при автоматическом переводе. В сб.: Славянска филология, X, София, 1968, с. 163–176 [съвместно с А. Людсканов]. [djvu] [един файл]. В раздела „Непубликувани работи“ е достъпен ръкопис на лекцията Нови теории в езикознанието и отношението им към обучението по български език. Лекция. 1975–1976 (?). 24 маш. с. [pdf] (бележка — А.И.)

13–15 януари 2016 — в Библиографията са достъпни Рецензия: Книга за безпредложните употреби на падежните форми в старобългарски и среднобългарски: Е. В. Чешко. История болгарского склонения. Москва 1970. В сп.: Български език, XXI, 1971, № 4, с. 377–389. [djvu] [един файл], За фразовото ударение в изрази, съдържащи форми в минало предварително време. В сб.: В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974, с. 119–120. [djvu], Предлозите в българския език. (Лекция). София, 1957, 12 с. [djvu] [един файл], Българският език в Московския университет „М. В. Ломоносов“. В сп. Съпоставително езикознание, IV, 1979, № 3, с. 76–81. [djvu] [един файл] и Нови прояви на съживения интерес към науката за стиховата реч в Съветския съюз. В сп.: Език и литература, XVIII, 1963, № 2, с. 75–79. [djvu].
В Библиотеката е включена статията Jakobson R. Linguistics and Communication Theory. In: Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, Vol. XII. Structure of Language and its Mathematical Aspects. American Mathematical Society, 1961, p. 245–255 [djvu] с автограф: "Мирославу Янакиеву с сердечным приветом от Романа Якобсона" и Мирчев К. Българският език през вековете. Наука и изкуство. София, 1964. [pdf], а в библиотеката Надежда Васильевна Котова са достъпни статиите Глоттометрия и сопоставительный синтаксис родственных языков. В: Вестник МГУ, Сер. 9. Филология. Москва, 1981, 4, с. 33–42. [djvu] [един файл] и За семантиката на морфемите. — Език и литература. София, 1975, № 1, с. 21–32. [djvu] [един файл].
В Снимки и документи е включена Програма на обучението по старобългарски език за студентите българисти 1954/1955 [djvu], както и две писма от М. Янакиев до проф. Андрейчин [pdf] и до проф. Мирчев [pdf].

5 януари 2016 — в Библиотеката е включен Честотно-тълковният речник на личните имена у българите на Николай Ковачев [djvu] [един файл]. Излезе и пресъобщението на Националния статистически институт Имената в България през 2015 година (предварителни данни).

29–31 декември 2015 — в Библиотеката е включен Речникът на личните и фамилните имена у българите на Стефан Илчев [djvu] [един файл] (индекс). Допълнения в библиотеката Надежда Васильевна Котова.

19–21 ноември 2015 — в Библиотеката е обособен раздел Библиотека Надежда Васильевна Котова, като този раздел ще се допълва. Сега там са достъпни:
И.А.Седакова. Памяти Надежды Васильевны Котовой (01.03.1926–30.01.2015) — Славяноведение, № 6, 2015, с. 119–120 [pdf].
Котова, Н.В. Говор села Твардицы Молдавской ССР. В: Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т II, Москва, 1950, с. 270–308. [pdf].
Котова, Н.В. Материалы по албанской диалектологии (албанские говоры Украины). В: Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т XIII, Москва, 1956, с. 254–3287. [pdf].
Котова, Н.В. Система ударения в говоре района Горно поле. В: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Изд. АН СССР. Вып. X, Москва, 1962, с. 45–90. [pdf].
Котова, Н.В. Рецензия на монографию: Иван Умленски. Кюстендилският говор. Трудове по българска диалектология. Кн. 1. София, БАН, 1965, II — Советское славяноведение. Москва, 1967, № 1, с. 94–98. [pdf]
 
В раздела Ресурси на glotta е включена страницата Имена на български граждани (2015).

22 септември 2015 — в Библиотеката е включен учебникът по старобългарски за средните училища на д-р Любомир Милетич [djvu], [един файл].

18 август 2015 — включена е рецензия [djvu] [един файл] от 1961 г. на Атанас Славов за „Българско стихознание“, която беше пропусната в Библиографията и която намери и сканира пак господин Иван Звънчаров от Центъра за документи и архивни фондове на Новия български университет.

6 август 2015 — включени са някои ранни публикации на М. Янакиев по езикова култура: На борба за по-висока езикова култура! [html], За реда на думите в изречението [html] и Против сквернословието [html].

В архива на М. Янакиев беше намерен неизвестен досега ръкопис със заглавие Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х [pdf]. Текстът е писан на ръка, на руски език в две тънки тетрадки, вероятно в края на 70-те години (в първата тетрадка е вмъкнат библиографски фиш Juliana Roth. Die indirekten Erlebnisformen im Bulgarischen. Eine Untersuchung zu ihrem Gebrauch in der Umgangssprache. München: Sagner 1979 [= Slavistische Beiträge 130], но не се цитира и може да се допусне, че фишът е приложен след завършването на ръкописа). Вероятно този текст е бил непознат за Н.В. Котова, която не го е включила в списъка с непубликувани материали на М. Янакиев. Двете ръкописни тетрадки бяха намерени в папка с надпис Канд. дис. (= теза 1947 г.), където се съдържат два машинописни екземпляра от първите петдесет страници на кандидатската дисертация на М. Янакиев (погледнете и разясненията в автобиографията му).

Включил съм тези текстове в раздела непубликувани материали на Библиографията. Всичко това нямаше да е възможно без изключително компетентната подкрепа на господин Иван Звънчаров от Центъра за документи и архивни фондове на Новия български университет.

16 юли 2015 — Допълнен е разделът Библиотека Радослав Мутафчиев. Промени в препратките. Сървърът на Живой русский язык вече не съществува, ама е отворена страница във facebook. Американският национален корпус е временно спрян за поддръжка.

14 юли 2015 — Поради изключителната упоритост и находчивост на Надежда Делева тук се сдобихме с май първата публикация на Мирослав Янакиев (в съавторство с Анка Димитрова): Предания за исторически лица в българските народни умотворения [djvu] [един файл]. Янакиев в библиографията си нещо е объркал и този труд се цитираше като една-две странички, студентска работа някаква. А той се оказа своден труд, опит да се опишат всички имена на исторически личности в българския фолклор. И близо 200 страници. Удивителното тук е, че през учебната 1943/1944 година, когато това трябва да е предадено за печат, М. Янакиев е двадесетгодишен първокурсник. За съавторката на Янакиев (Анка Димитрова) засега нямаме никаква информация. Ако някой може да помага — да пише на електронната поща. Но тя надали е имала повече практика и научен опит от съавтора си. Какви студенти е имало в Софийския университет по онова време, вижте сами.

Включени са рецензиите на М. Янакиев от 1947 и 1948 г. както и бележката Конференция по въпросите на българския правопис от 1951 година. Оправена е грешка в страниците на рецензията за Ст. Стойков. Ятовият въпрос в новобългарския книжовен език (1948). Към статията Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров (1948) е добавен файл във формат DjVu.

В Библиотеката е обособен раздел Библиотека Радослав Мутафчиев.

10 юли 2015 — В „Четива“ съм редактирал и съм дописал последния раздел от Методиката. Ама ще има още…

25 юни 2015 — В „Библиотеката“ е включена бележката на Хр. Холиолчев „Научна конференция във Филологическия факултет при Софийския университет. I. Езикова секция“. — Език и литература, XII (1957), кн. 4, с. 314–318. [djvu] [един файл]

21 юни 2015 — В „Библиотеката“ са включени студията на Радослав Мутафчиев Статистически наблюдения върху стила на българската мемоарна литература от последното десетилетие на миналия век. Известия на Института за български език, XIV, 1967, с. 43–102. [djvu] [един файл] и статията Статистическото разпределение на глагола в български и руски художествен текст. Славянска филология, XI, 1968, с. 163–176. [djvu] [един файл]

20 юни 2015 — В „Библиотеката“ са включени статиите на Радослав Мутафчиев Някои статистически наблюдения върху стила на българската мемоарна литература от последното десетилетие на миналия век. Славистичен сборник (По случай V Международен конгрес на славистите в София), София, 1963, с. 263–284. [djvu] [един файл], Статистическо разпределение на глаголни форми. Език и литература, XX (1965), кн. 2, с. 11–25 [djvu] [един файл], Фреквентен речник (същност и значение). Български език, XV (1965), № 2, с. 153–161. [djvu] [един файл], Основни статистически характеристики в лингвистичното изследване. Български език, XX, 1970, кн. 5, с. 466–471. [djvu] [един файл] и обширната бележка на Елена Тодорова 100 години от рождението на Радослав Мутафчиев (1914–1985) [pdf].

18 юни 2015 — В раздела „За Мирослав Янакиев“ е включен текст на Мая Байрамова по случай 70-годишнината на проф. Янакиев, публикуван в Съпоставително езикознание, бр. 3–4 от 1993 г. [djvu]. Снимката на Мирослав Янакиев с подписа му от същия брой на списанието са включени в раздела „Снимки и документи“. В „Библиографията“ е включена рецензията на М. Янакиев Книга за някои видове глаголни форми в българските евангелски текстове от X до XX в.: И. К. Бунина. История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива. Москва 1970. В сп.: Български език, XXII, 1972, № 6, с. 577–585. [djvu] [един файл], а в „Снимки и документи“ е включено факсимиле от първата страница на тази рецензия с посвещение от Мирослав Янакиев.

26 февруари 2015 — Поправки по питонските модули gtools.py и gstat.py. Козметични поправки във всички останали питонски програми. Препоръчвам да обновите целия пакет. Създал съм и страница Промени в програмното осигуряване, достъпът до която е през glotta.

24 февруари 2015 — Малко добавки в текста Форматиране на текст в cream в режим „експерт“ и оправяне на някои липсващи препратки по страницата.

31 януари 2015 — В Четива, в раздела Когато нещата не вървят… съм дописал текста Включвам компютъра и — нищо!. Добавкa в препратките (Категория:Автори по азбучен ред).

 

IN MEMORIAM

На 30 януари 2015 година ни напусна Надежда Василиевна Котова (1 март 1926 — 30 януари 2015).

Дългогодишен съмишленик и съратник на Мирослав Янакиев, Надежда Василиевна Котова беше универсален лингвист, който съчетаваше най-добрите традиции в работата с емпиричния материал със задълбочения анализ към основите на лингвистичната теория. Тя беше от онези учени, които направиха пробив в науката ни и отвориха дверите към лингвистиката на XXI век.

Почивайте в мир, Надежда Василиевна!

 

* * *

30 января 2015 г. от нас ушла Надежда Васильевна Котова (1 марта 1926 — 30 января 2015).

Долгие годы Надежда В. Котова работала с проф. Мирославом Янакиевым, была его соратником и сомышленником. Она — универсальный лингвист, который сочетал самые лучшие традиции работы с эмпирическим материалом с углубленным анализом, ведущим к основам лингвистической теории. Она из тех ученых, которые осуществили прорыв в науку и открыли путь к лингвистике ХХІ века.

Пусть земля будет Вам пухом, Надежда Васильевна!

 

 

В памет на Надежда Василиевна Котова от колегите й, приятелите й и учениците й в Московския университет „М. В. Ломоносов“ (31 януари 2015 г.) [pdf].

15 януари 2015 — В Четива, в раздела Когато нещата не вървят… съм включил нов текст: Какво е BSD?, а в Четива съм включил и текста Методика на глотометричното изследване, ама имам малко да го дописвам.

28 декември 2014 — В Четива, в раздела Когато нещата не вървят… съм включил нов текст: Какво е wildcard.

9 декември 2014 — В препратките съм включил Карта на диалектната делитба на българския език — прекрасна разработка на Института за български език. Към всеки говор има кратко текстово описание, а към някои от говорите — и това е най-хубавото! — звукови записи. Горещо моля създателите на тази хубава страница да продължат да я обогатяват със звукови записи.

2 декември 2014 — Преправен е малко разделът Четива и е включен там текстът Сглобки (дистрибуции) на линукс.

20 ноември 2014 — В раздела За Мирослав Янакиев е включен текстът на А. Попова Светомир Иванчев. Приятелят [pdf].

11 октомври 2014 — Включил съм една забележка в Как тръгва компютърът? BIOS. Операционна система за употребата на клавиша F12 при стартиране на компютъра.

7 октомври 2014 — Включил съм в препратките връзка със страницата Православие, ако не сте я посещавали, вижте бележката ми, посетете я.

6 октомври 2014 — В Четива, в Когато нещата не вървят… съм включил текста Как трябва да превеждаме political correctness?

4 октомври 2014 — В библиотеката е включенa статията Котова Н.В. Морфонология и морфемный анализ. В: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М., 1981. с. 329–339. [djvu] [един файл].

2 октомври 2014 — В библиотеката е включенa публикацията Бернштейн, С. Б. Очерки сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. Издательство Наука, Москва, 1974 [djvu].

26 септември 2014 — В препратките е включена страницата (списанието) Дзяло. В библиотеката е включен томът Новое в лингвистике. II, Издательство иностранной литературы, Москва, 1962.

20 септември 2014 — Корекции в препратките. В glotta е обновен модулът gtools.py — добавена е финкцията count_hectolexes(). Обновен е и общият архив gtools.zip и контролните суми в gtools.md5.

25 август 2014 — В glotta към програмното осигуряване са включени още две програми: ggrablist.py и grenumb_kphn.py. Естествено, обновен е и общият архив gtools.zip и контролните суми в gtools.md5.

20 август 2014 — В препратките е добавена University of Adelaide: Digital Library.

7 август 2014 — В раздела Четива, в Когато нещата не вървят… е включен нов текст: „А сега да прочетем няколко числа и цифри…“.

2–3 август 2014 — В библиотеката е включен Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Издательство Академии наук СССР, Москва, 1963. Том I [djvu], Том II [djvu]. Обновявания в препратките.

30 юли 2014 — Малко е редактиран и допълнен текстът към Честотен речник от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет.

22 юли 2014 — Поради технически причини от 8 юли досега страницата не беше достъпна в интернет, за което се извинявам. Обновявание в модула gtools.py и програмите gtext2dict.py и gtext2list.py в gtools. Към Библиографията е добавена бележката на М. Янакиев Радослав Мутафчиев на 70 години (Съпоставително езикознание, 1984, кн. 4 с. 96–97) [djvu]. В Библиотеката е включена Библиография на трудовете на Радослав Мутафчиев (1950–1984) от Зара Генадиев-Мутафчиева [djvu]. Прибавил съм и едно допълнително каре в Добре редактиран текст. В раздела Ресурси на glotta е добавен един Честотен речник от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет. В gtools > Ресурси има нов раздел Работни текстове, където съм включил Спомените на Арсени Костенцев. Предстоят и други.

29 юни 2014 — В Четива е включено Какво е това MD5?

28 юни 2014 — Малко е обновен модулът gtools.py и програмите gtext2dict.py и glist2dict.py в gtools. Сменен е цитатът.
Именно литеремната кохезия разяснява изцяло, без всякакви остатъци поведението на морфемизиращия лингвист. Именно тя изважда наяве причините за колебанията на лингвистите в определени типични случаи. Именно тя и дава ясно обосновани решения, когато лингвистите се колебаят.
Мирослав Янакиев. Стилистиката и езиковото обучение. Народна просвета, София, 1977, с. 108. [djvu] [един файл]

22 юни 2014 — В раздела Четива е включен текстът Файлове и директории.

16 юни 2014 — В раздела Библиография е включена рецензията за „Българското стихознание“ на И. И. Ревзин, В. Н. Топоров. Новое исследование по стиховедению. В сп.: Вопросы языкознания, 1962, № 3. с. 126–131 [pdf]. Преправена е (съкратена е) малко програмата gtext2list.py.

15 юни 2014 — Промени в модула gtools.py и в програмките glist2dict.py и gtext2dict.py — вече адресната информация се включва само по желание с параметър -d или --addresses. Поправки и добавки в препратките.

10 юни 2014 — В glotta в раздела Програмно осигуряване е включен модулът gstat.py с някои статистически функции; в радела Ресурси е вкючен Честотният течник на българската разговорна реч на Цв. Николова като текстов файл с подробен пример как може да се използва той.

7 юни 2014 — В Четива е включен текстът Вашият текстов редактор. Най-сетне има съдържание и в glotta.

31 май 2014 — Промени в препратките, включени са нови и са премахнати някои „мъртви“ препратки.

28 май 2014 — Допълнения в Добре редактиран текст.

17 май 2014 — Достъпна е статията О некоторых принципах эдиционной палеославистики. В сп.: Советское славяноведение, 1970, № 6, с. 58–64 [съвместно с Н. В. Котова]. [pdf]. Погледнете и в раздела „Непубликувани работи“ Приветственное слово к участникам рабочего совещания, организованного Институтом математики и информатики по теме Текстовая вариативность в списках средневековья. 21 септември 1997. [djvu], където М. Янакиев допълва и ревизира някои от предложенията от 1970 г. с оглед към съвременната компютърна ера.

А в университета „Мария Кюри“ в Люблин е открита специалност балканистика — вижте клипа.

15 май 2014 — Има много нови неща в раздела Четива — разгледайте го. В текстовете има някои препратки, които още не съм направил. Опитал съм се да ги отбележа, ама може нещо да съм пропуснал. Моля за извинение.

А в университета „Мария Кюри“ в Люблин е открита специалност балканистика — вижте клипа.

8 май 2014 — Редактиран е текстът в Четива. А в университета „Мария Кюри“ в Люблин е открита специалност балканистика — вижте клипа.

8 декември 2013 — Добавки в препратките.

29 септември 2013 — Няколко добавки в препратките.

19 август 2013 — днес се навършват 90 години от рождението на Мирослав Янакиев.

20 юни 2013 — Достъпна е статията на Н. В. Котова и М. Янакиев Глотометрия на фонетичните стойности на буквата а в историята на българския език. В сб.: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979, с. 244–249. [djvu] [един файл]

17 юни 2013 — В Библотеката е включена статията на Св. Иванчев. Опит за изясняване същността на българските деепричастни форми на -щец / -щиц / -щимица. В сб.: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979, с. 197–199. [djvu] [един файл].
Сменен е цитатът.
В изобилната литература, авторите на която имат претенциите, че се занимават със семантически изследвания, т. е. че изследват значенията на изразите, редовно не можем да намерим отговор на един елементарен въпрос: откъде авторите черпят сведения за значенията на изразите?
Редактирането като начин за изясняване на лингвистични понятия. В сб.: Съвременни проблеми на обучението по роден език. София, 1979, с. 7–13. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 243–264.] [pdf].

15 юни 2013 — Добавки в препратките и редакционни поправки в библиографията.

21 април 2013 — Пак поправки в препратките и малко нови…

10 април 2013 — Редактирани са препратките, оправени са някои интернетски адреси.

16–17 март 2013 — В раздела Библиография са включени статиите на М. Янакиев „Мохамед трябва да отиде при планината“, в. Литературен фронт, 1962, № 34. [html] [pdf], „Проблеми, които не търпят отлагане“. В сп.: Пламък, 1968, № 6, с. 3–6. [html] [pdf], „Как да направим по-ефективно езиковото обучение“. В сп. Проблеми на висшето образование, 1964, № 3, с. 41–44. [html] [pdf] и „Проблеми на програмираното обучение по филологическите предмети“. В сп.: Проблеми на висшето образование, 1969, № 1, с. 39–43. [pdf]

5–11 март 2013 — Добавки и корекции в раздела Препратки.
В раздела Библиотека са включени
Вера Гливинска. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалните морфеми в българския и руския език;
Татяна Прокопиева. Вокални индекси в българския и руския език;
Елена Тимонина. Дателни местоимения (количествен анаиз на честотата на употребата им в различни типове руски и български текстове);
Стефан Младенов. Към изследване на т. н. хетероклизия в индоевропейските езици;
В. Ю. Урбах. Биометрические методы.
Сменен е цитатът:
Лингвистиката е една наука и трябва да се математизира изцяло, защото може да се математизира изцяло.
М. Янакиев. За „математическата лингвистика“. В: Език и литература, 1963, № 4, с. 82.

11–12 февруари 2012 — Отново обновления в раздела Препратки>Речници — включени са classes.ru и LingvoSoft. В раздела Библиотека е включена книгата на Васил Миков „Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места“. София, 1943 г.
Официалната страница на Българската електронна лингвистична библиотека вече не се поддържа; съдържанието на страницата е частично достъпно на адрес //georgesg.info/belb/.

5 февруари 2012 — Отново обновления в раздела Препратки — включени са още няколко интернетски речника и учебна полска граматика.
Официалната страница на Българската електронна лингвистична библиотека вече не се поддържа; съдържанието на страницата е частично достъпно на адрес //georgesg.info/belb/.

31 януари 2012 — Обновяване на раздела Препратки. И една неприятна новина: официалната страница на Българската електронна лингвистична библиотека вече не се поддържа; съдържанието на страницата е частично достъпно на адрес //georgesg.info/belb/.

27 октомври 2011 — Още нови неща в раздела Препратки.

7–13 октомври 2011 — Пренареден е и e обновен разделът Препратки.

28 септември 2011 — В Библиотеката е достъпна книгата на Антоанета Попова. За аналитизма на българския език, София, 2008.

26 септември 2011 — Достъпни са книгите „Как да редактираме свой или несвой текст“ (1998) и „Електрониката в помощ на учителя филолог“ (1988).
В раздела Снимки и документи е отворена нова рубрика "Корици".

17 септември 2011 — Има нови неща в Библиотеката — с разрешението на Цв. Николова е достъпен Честотният речник на българската разговорна реч (благодаря, Цеце!), както и рецензията на М. Байрамова за него (1989 г.). Достъпна е и статията на Н. Котова К проблематике частотного морфемиария болгарского языка (2004 г.).
Отстранил съм една невярна препратка и съм подобрил начина, по който страниците се печатат.

10 септември 2011 — Днес се навършват три години, откакто съществуват „Страниците, посветени на професор Мирослав Янакиев“.
Николай Паскалев ми изпрати файл във формат DJVU, съдържащ „Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком“ [един файл], и ми посочи изключително богата на информация страница: „Все для студента“. Благодаря!
В раздела Препратки аз също съм добавил едно-друго. Има промени и в раделите Снимки и документи и Разяснения за страниците.

29 август 2011 — В библиографията на професор Янакиев е включено още едно заглавие: „Компютърните технологии и текстологията“ (1995) [pdf]. Достъпна е ВКС. Банка килофони на списание „Съпоставително езикознание“ (1978) [djvu] [един файл], Приветственное слово к участникам рабочего совещания, организованного Институтом математики и информатики по теме Текстовая вариативность в списках средневековья. 21 септември 1997. [djvu] и In memoriam ЮРИЙ ЛОТМАН. [djvu]
Преструктурирано е менюто — в горната му част са обособени нещата, пряко свързани с работата на професор Янакиев; техническата и допълнителната информация е в долната част на менюто. Тук са обособени три нови раздела: Библиотека, glotta и Четива. В раздела Библиотека започвам да включвам допълнителна литература. В glotta започвам отворена инициатива, чиято цел е да се предоставят и да се разработват филологически ресурси, а Четива ще бъде нещо като блог, където ще пиша за филология, компютри и глотометрия.
Прибавена е в раздела „Снимки и документи“ програмата на Кирило-Методиевските четения от 12 май 2008 г. [pdf]; включени са и седем факсимилета, показващи как М. Янакиев е разработвал компютърен шрифт в края на март, 1995 г.
В раздела За Мирослав Янакиев е включена статия на М. Байрамова за 60-годишнината на М. Янакиев (1983).
В раздела Библиотека са включени статиите на В.Н. Гливинская „Частотно стабильные и нестабильные предложно-префиксальные морфемы в болгарском языке в плане диахронии“ (1979) и „За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема на в българския и руския език“ (1993); Н.В. Котова „К проблеме значения высказывания (по материале одного болгарского диалекта)“ (1963), „Фонологические типы морфем и морфемный анализ“ (1984), „Глоттометрия и вопрос о начале нового периода истории болгарского литературного языка“ (1993), „Наш учитель (воспоминания о профессоре С.Б. Бернштейне)“ (2001) и рецензия за С. Б. Бернштейн. Из проблематике диалектологии и лингвогеографии; Р. Митафчиев. Количествена организация на художествен текст по отношение на местоименията в съвременния български език (1970); Ст. Младенов, Т. Атанасов, Ст. П. Василев. „Учебник по старобългарски език за пети клас на средните училища“ (1930); статията на Елена Тодорова „Combinatorial Dictionary of Rhymes in P. K. Javorov’s Lyric Poetry“; достъпна е и оттук лекцията на Р. Якобсон „О фонеме“ (1963).
В раздела Четива е включен текстът „Как тръгва компютърът? BIOS. Операционна система“.

16–18 август 2011 — На 19 август се навършват 88 години от рождението на Мирослав Янакиев.
В библиографията на М. Янакиев е включено едно ново заглавие: „Средства за поддържане будно вниманието“, Идеология и реторика. Материали от Втората научно-практическа конференция с международно участие по реторика и ораторско майсторство. София, 19–20 ноември 1985 г., издание на катедрата „Реторика“ в Софийския университет.
Достъпни са и статиите „Наблюдения над езиковите особености в публицистиката на Гаврил Георгиев“ (1957) [djvu] [един файл] и „Българска стилистика“ (1969) [pdf].
Има малки промени в разясненията за страниците — отнасят се за файловия формат DJVU.
Корекция и обновяване на препратките.
Сменен е цитатът:
Лингвистиката е една наука и трябва да се математизира изцяло, защото може да се математизира изцяло.
М. Янакиев. За „математическата лингвистика“. В: Език и литература, 1963, № 4, с. 82.

30 август 2009 — Представена е уводната част, написана от М. Янакиев, към Българско-турския речник (съставители Г. Класов, С. Николов. София, 1957, 2 изд. 1992) „Как трябва да се използва този речник“. Показан е както българският, така и турският текст на увода — в турския текст има две интересни таблици, пропуснати в българския.
Сменен е цитатът:
Занимаясь словообразовательным анализом, лингвисты представляют себя человека, который не только имеет о родном языке довольно ограниченные знания, но и не проявляет никакого стремления увеличивать эти знания путем справок в толковых и этимологических словарях.
Котова Н. В., М. Янакиев. О многообразии морфем в славянских языках, с. 9.

8 юни 2009 — Достъпни са статиите „Как може да се използва автоматичната обработка на текстовете в обучението по български език“ и „Семиотика и образование“.
Сменен е цитатът:
Моят син.
Моят син пуловер.
Моят син пуловер носи.
Моят син пуловер носи щастие.

М. Янакиев.
Стилистиката и езиковото обучение, с. 80.

11 април 2009 — Достъпни са статиите „Типични стилно-езикови грешки. Неправилно пропускане на подлог“ и „Типични стилно-езикови грешки. Неправилни брахилогии на определяемото и на члена“ (като PDF). Под общо заглавие на рубриката „Типични стилно-езикови грешки“ Янакиев очевидно е замислял и други публикации за сп. „Български език и литература“ през периода 1958–1959 г., както става ясно от бележката под линя (номер 1.) в първата статия, а във втората статия (бележка под линия номер 8.) Янакиев обещава в отделна публикация да разгледа стила на ученическите съчинения. За съжаление тази трета статия не е излязла, а може би не е и написана, макар в архива на проф. Янакиев да е запазен много материал, събран по темата. Все пак ние можем да си представим каква теза е замислял да изложи М. Янакиев по публикацията във в. „Учителско дело“ от октомври 1959 г. „За тазгодишните кандидат-студентски писмени работи по български език и литература“.
Достъпни са вече и статиите „О многообразии морфем в славянских языках“ и „Морфема «демонстративное т» в истории болгарского языка (глоттометрическая характеристика)“ като DjVu, с което в общи линии се представя достатъчно цялостно разработената от Н. В. Котова и М. Янакиев през 70-те години методика за съпоставителни лингвистични изследвания. (Погледнете и „Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков“ и „Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков“.) Казвам, че с тези четири статии методиката е представена в общи линии, защото, както изтъкват и създателите й, тя е приложима (и трябва да се прилага) и при съпоставка на текстове от различни периоди в развитието на езикa, a и при съпоставка на текстове от различни езикови стилове през един и същи период. И такива изследвания има — не само от М. Янакиев и Н. В. Котова, но и от техните студенти, — та май ще се наложи да отворя еще една рубрика „Библиотека“, където да ги представя…
Накрая не издържах на изкушението и поставих в началото на заглавната страница един афоризъм от М. Янакиев. Смятам да го сменям от време на време. Няма да ми е трудно. Най-много да се окаже, че има нужда от още една рубрика: „Афоризми от М. Янакиев“:
Ние работим с понятието „езиков стил“. Каква е научната стойност на израза „неповторим индивидуален стил“? Науката се занимава не с неповторимото, а с повторимите неща. Та образец за неповторимост са глупостите!
М. Янакиев. Записки по стилистика на българския език, с. 5.

2 април 2009 — Достъпнa е статията „За подчертаването при синтактичния разбор“ като PDF.

1 април 2009 — Достъпнa е статията „Съществителните собствени имена от глотометрическо гледище“ като PDF.

21 март 2009 — Достъпнa е книгата „Стилистиката и езиковото обучение“ като DjVu. Съобщението за излизането на сборника „Лингвистиката и езиковото обучение“ е преместено в раздела „Снимки и документи“.;

3 март 2009 — Достъпнa е статията „Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков“. В сб.: Славянская филология, т. VII, МГУ, 1968, с. 58–77 [съвместно с Н. В. Котова] като DjVu.

7 февруари 2009 — Достъпнa е статията „За грамемите, наричани в българската граматика «сегашно време» и «бъдеще време»“. В сб. „Помагалото по българска морфология. Глагол“. Съст. П. Пашов, Р. Ницолова. София, 1976, с. 230–251 като PDF и „Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков“. В сб.: Славянская филология, т. IX, МГУ, 1973, с. 238–260 [съвместно с Н. В. Котова] като DjVu.

22 декември 2008 — В библиографията e достъпнa статията „За грамемите, наричани в българската граматика «сегашно време» и «бъдеще време»“. В сб.: ИИБЕ, кн. VIII, 1962 с. 419—432. Тук се представя по Лингвистиката и езиковото обучение. София, 2007, с. 107—121. Пълният текст на статията е публикуван през 1976 в „Помагалото по българска морфология. Глагол“ и ще я пусна малко по-късно. Достъпна е вече и книгата „Стилистика на българския език. Помагало за ученици“ (1971).

10 декември 2008 — В библиографията са достъпни статиите „Основы теории орфографии“ и „Теория орфографии и речь“ във формат PDF.

7 декември 2008 — В библиографията са включени препратки към новoизлезлия сборник „Лингвистиката и езиковото обучение“; отстранени са някои забелязани грешки.

19 ноември 2008 — Достъпни са статиите „Тропи“ и „Грешки, които се допускат в желанието да бъдем кратки“.

18 ноември 2008 — Достъпна е статията „За тазгодишните кандидат-студентски писмени работи по български език и литература“. Публикувана през 1959 г., тази статия никак не е загубила актуалност. Вярно, фразеологията се е посменила — днес вече не се възхваляват строителите на социализма и Великата октомврийска революция, — но май нищо друго не се е променило в образованието по български език и литература…

11 ноември 2008 — Отстраняване на технически и буквени грешки в интервюто „Хартията търпи всичко, но…“, като повечето от тях са съобщени чрез Orphus.

10 ноември 2008 — Достъпно е интервюто с професор Янакиев „Хартията търпи всичко, но…“

9 ноември 2008 — Днес се навършват 10 години от кончината на Мирослав Янакиев. Мир на праха му! В раздела „Библиография“ е включен подраздел „Редакторство и съставителство“.

31 октомври 2008 — Статията „За обекта на лингвистиката и за някои нейни основни понятия“ е достъпна във формат PDF.

26 октомври 2008 — Статията „За някои словоредни слабости в нашата писмена езикова практика“ е достъпна във формат PDF.

25 октомври 2008 — Докладът „Компютризацията и изучаването на езиците“ е достъпен във формат HTML и PDF.

24 октомври 2008 — Статията „Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика“ е достъпна във формат PDF, а статията „Отражение на нравствените отношения върху езика“ във формат HTML и PDF.

22 октомври 2008 — Статията „О количественном основании лингвистических классификаций“ е достъпна и във формат HTML.

21 октомври 2008 — Статията „Редактирането като начин за изясняване на лингвистични понятия“ е достъпна във формат PDF.

4 октомври 2008 — Статията „Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров“ е достъпна във формат PDF. Погледнете и разясненията.

2 октомври 2008 — Достъпни са лекциите „Стилистични фигури“ и „Стилистично разслояване на езиковите изразни средства“, както и статията За „математическата лингвистика“. Включени са две препратки към Большая Советская Энциклопедия.

29 септември 2008 — Достъпна е статията Българските глаголни форми, с които се съобщава за минали събития, и начините за превеждане на руското „прошедшее время“.

27–28 септември 2008 — Достъпни са статиите „Дихотомизмът в езиковото изследване“, „Език, код, диалект, стил“, „Морфема, семема, морфа, аломорфа“, „Двоеточие между израз, означаващ някаква работа, и имената на тези, които я вършат“, „Вертолет“ или въртолет.

26 септември 2008 — Достъпна е статията „Какво е това стилистика?“.

25 септември 2008 — В раздела „Препратки“ е вложена група „Електронни библиотеки и ресурси на руски език“. Достъпна е лекцията на Р. Якобсон „О фонеме“.

23 септември 2008 — В раздела „За Мирослав Янакиев“ е включена статията „Пътят към един нов хуманизъм (по случай седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев)“.

22 септември 2008 — Достъпни са „Записките по стилистика на българския език“.

21 септември 2008 — Достъпна е статията „Да тачим и събираме езиковите богатства на народа си!“. Статиите „Проблемът за изучаване на чужд език“ и „Поне двуезичие — от най-ранна възраст“ са достъпни и в HTML. В раздела „Снимки и документи“ са включени два нови документа: „Оперативен план на Катедрата по български език за летния семестър на уч. 1949/50 г.“ и „Библиография по история на старата българска литература“.

20 септември 2008 — „Българско стихознание“ е вече достъпно като DjVu и като текстов файл, а статията „Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров“ — като текстов файл (вижте разясненията). Достъпна е и статията „Употреба на запетая (общи положения)“.

18 септември 2008 — Има вече съдържание в раздела „Препратки“.

15 септември 2008 — Отстраняване на грешки, съобщени чрез Orphus.

14 септември 2008 — Orphus работи: има вече съобщения за грешки. Поправки в библиографията. Поправки в стиловете за печат. В раздела „Снимки и документи“: снимка с подписа на Янакиев от заглавната страница на В. Ю. Урбах. Биометрические методы, Москва, 1964.

13 септември 2008 — Въведена е системата Orphus.

12 септември 2008 — вложени са два текста (на С. Б. Бернщейн и на Мая Байромова) и няколко препратки в раздела „За Мирослав Янакиев“.

10 септември 2008 — страниците, посветени на професор Мирослав Янакиев, бяха публикувани в интернет. Въведени са ключови думи и описание за търсещите машини. Маргарита Димитрова, Василий Тодоров и Мирена Янакиева посочиха няколко грешки и недоглеждания — Господ здраве да ви дава!


9 септември 2008 — Включена е статията „За изговорните стилове на българския език“. Запазен е домейнът miryan.org.

8 септември 2008 — осигурено е домакинство (hosting) от Венелин Горнишки. Благодаря, Венски!

6 септември 2008 — Завършен е и е включен „Старобългарски език. Текстове и речник“.

29-30 август 2008 — Включени са „О „силе“ межморфемной связи“ и „О количественном основании…“

28 август 2008 — Снимката от 1994 г. Текст към снимката.

27 август 2008 — Отказвам се от печат на интернетския адрес в препратките. Резултатът хич не ми харесва, а ползата не е голяма. Opera си измисля в печатните страници шапции пред пунктуационнните знакове и не знам как да се отърва от това и дали изобщо може.

25-26 август 2008 — След разговор с Юрий Корнилев и малко четене е създаден prn.css (стиловете за печат). Благодаря, Юрка! Редакция на разясненията.

22-24 август 2008 — „Креаторите и консуматорите“, „Числото в българската глаголна парадигма и морфемният му израз.“

20 август 2008 — „В единствено или в множествено число?“, „Благозвучен ли е българският език?“

18 август 2008 — Текст на Разясненията. Препратки.

17 август 2008 — Текст на Разясненията. Няколко нови стила.

16 август 2008 — Създавам разделите Снимки и документи, За Мирослав Янакиев, Препратки, Разяснения за страниците. Текст на Разясненията. Поправки в Библиографията.

9-15 август 2008 — Библиографията.

8 август 2008 — Редакции върху текста на заглавната страница. Библиографията.

7 август 2008 — Автобиографията на Янакиев. Редакции върху текста на заглавната страница.

6 август 2008 — Текст на заглавната страница.

5 август 2008 — започва сглобяването на страниците (за кой ли път!?). Създаване на CSS и структура на заглавната и на подчинените страници.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 10.IX.2008
Последна редакция: 19.VIII.2023
Съобразено с
html5/ css3