Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография > Глотометричен архив на СУ

 

Глотометричен архив
на катедрата Български език
към Софийския университет.
Протоколи

В архива на проф. Мирослав Янакиев, който се намира в Центъра за документи и архивни фондове на Новия български университет, има много работни материали. Те тепърва ще трябва да бъдат класифицирани и осмисляни. Но в една папка се съдържат и протоколи от дипломните работи, които Янакиев е възлагал и ръководел в периода 1964/1965–1967 г. и които представляват ядрото на глотометричния архив.

Количествените данни от обработените текстове са отразени в тези протоколи и могат да бъдат използвани и днес. Което е причината да ги публикувам тук.

Нещо повече, в последния раздел Работни материали се вижда как ги е използвал и Янакиев.

От протоколите e ясно и колко бързо еволюират възгледите на Янакиев. Изясняват се и основните принципи, върху които Янакиев гради глотометричния подход:

а) колкото може по-просто;

б) кумулативно — резултатите от отделните изследвания се „натрупват“ един върху друг.

Сигурно ще се възхитите още и от организационния му талант, и от работоспособността му — протоколите показват, че всяка една от тези дипломни работи Янакиев познава и е следил отблизо, към много от тях има критични забележки, а на много места е поправял и грешки.

Но не забравяйте, моля, да се възхитите и от труда на тези стотици студенти, без който глотометричен архив нямаш как да има.

Протоколите тук не отразяват напълно архива. Навярно по-нататъшни изследвания ще допълнят донякъде тази картина.

Доколкото е възможно след престъпната небрежност, да не кажа — пълно безхаберие, на Софийския университет, на Факултета за славянски филологии и особено на катедрата Български език, като член на която М. Янакиев започва научната си кариера и като член на която се пенсионира.

Първични дипломни работи

Протоколи за първичните дипломни работи, като всяка от тях обработва текст от 20 klx (двайсет килолекси, 20 000 лекси). Изискването е било да се представя кумулативно лексикалното многообразие с пресметнати стойности на средното квадратично отклонение за всеки клас; средна аритметична и средно квадратично отклонение в хектолекса за глаголи, съществителни и прилагателни имена; върхът на ранговия речник (първите 8–10 лекси). В някои от протоколите се съдържа информация и за лексите с ниски честоти, например под пет.

Защото дипломните работи са съдържали фреквентен речник и рангов списък (изглежда, до честота 5). При изграждането на фреквентния речник се е изисквало да се разграничават омонимните форми. От забележки като „няма протоколи“ става ясно, че тези данни студентите са предоставяли с дипломната си работа. Разбира се, предоставяли са и кутиите с фишове с екцерпиран материал, а изглежда и оригинала на текста, който са обработвали.

Протоколите са попълвани с различни почерци и очевидно в различно време. Основната част (име, факултетен номер, тема) изглежда често са попълвани от студента, когато е започвал работа по темата си, но не винаги. Янакиев е осигурил място за технически помощник към архива и по онова време тази длъжност е била заемана от Ана (Орленко) Василева, която изглежда е попълвала някои протоколи. Различава се редовно и още един почерк върху протоколите, също женски.

Очевидно след предаване на дипломната работа са попълвани количествените данни в лявата половина на фиша, а в дясната половина — бележки за структурата на работата, за пропуски или недостатъци. В горния десен ъгъл Янакиев е поставял и предполагаема оценка — за това той е използвал глаголическите букви, което си е типичен янакиевски хумор и закачка.

Аз имам личен спомен. Първи курс, първи семестър по старобългарски (летен), 160 души курс, преподавател доцент М. Янакиев: „Научете глаголицата! Може да си пращате бележки, любовни бележки и никой няма да ги разбира“.

Та вероятно е използвал последната възможност да стимулира студентите си да понаучат нещо за глаголицата. Явно протоколите не са били „тайна“, стояли са на бюрото и при защитата и при предварителните обсъждания, редактирани са и са допълвани както от преподавателя, така и от студента. По отношение на науката и на преподавателската работа при Янакиев тайни нямаше.

Оценката често е променяна, очевидно при предоставяне на още материал или при защитата. В бележките си Янакиев е използвал и някои стенографски сигли, които не разчитам. Който може повече, да помага!

След защитата е отбелязвана в протокола сесията, а понякога и точната дата. Ако работата е отговаряла на изискванията, Янакиев е маркирал „вн“, което най-вероятно означава „внесена в глотометричния архив“, а в левия горен ъгъл на протокола с червено е отбелязвал номер на дипломната работа в архива. Този номер се използва по-нататък при цитиране на работата или на данни от нея.

Фак. № Име Тема Сесия Фишове (jpg)
1 74Б Весела Иванова Кацарова Статистически характеристики на стила на Веселин Ханчев (изследване въз основа на 20000 думи от поезията му) фиш
2 1105 Цвета Д. Мазгалова Статистическо изследване на стила на Елин Пелин февр./65 фиш
3 2063Б Георги Костадинов Стоянов Статистическо изследване на стила у Георги Караславов в откъс от „Обикновени хора“, III‑та част февр./65 фиш
4 1239 Цветана Шивикова Статистико-лингвистично изследване на стила на алгебра за 9-ти клас февр./65 фиш
5 1274 Иванка Ат. Лазарова Стилистико-лингвистично изследване на повестта „Чичовци“ от Иван Вазов фиш
6 1297 Петър Велинов Петров Статистико-лингвистично изследване на последните 20000 думи от романа „Под игото“ от Иван Вазов февр./65 фиш
7 Б1303 Мария Борисова Дерменджиева Речникът на сп. „Наука и техника за младежта“ — 1962 г., кн. 9 (статистически отчет) февр./65 фиш
8 19654 Сийка Аспарухова Крайчева Стилистико-лингвистическо изследване на романа „Снаха“ от Георги Караславов фиш
9 1487 Славка П. Боноркева ??? Стилистическо изследване върху книгата „История на България“, том I по извадка от 20000 думи февр./65 фиш
10 1501 Цвятко Христов Цветков Статистико-лингвистическо изследване на стила на Чудомир февр./65 фиш
11 1508 Мария Б. Баева Статистико-лингвистическо изследване на стила на Хр. Смирненски – проза и поезия фиш
12 2181 Мария Г. Стоилова Статистическо изследване на лексикалното разнообразие в учебника по история за V‑ти клас фиш
13 2278 Цветана Кръстева Радева Лингвистико-статистическо изследване на езика на Михалаки Георгиев февр./65 фиш
14 Б1746 Румяна Йовкова Мандева Статистическо изследване върху речниковото многообразие във вестник „Народна младеж“, извадка от 20000 думи фиш
15 1813 Славейка Белева Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Чифликът край границата“ на Йордан Йовков (извадка от 20000 думи) февр./65 фиш
16 2195 Христинка Н. Бояджиева Статистическо изследване на речниковото разнообразие на първите 20000 думи от пряката реч на романа „Тютюн“ Д. Димов фиш
17 1823 Илияна Ив. Григорова Статистическо изследване на словното многообразие на в. „Септемврийче“, бр. 67, 97, 101, 103 и 104 от 1964 г. февр./65 фиш
18 1952 Димитър Баръмов Лингво-статистическа характеристика на „Теория на вероятностите“ фиш
19 1989 Иванка Сл. Раева Статистико-лингвистическо изследване на „Кратък курс по неорганична химия“ за висшите селскостопански учебни заведения от проф. Цв. Стайков, доц. М. Кожухарова, изд. от 1958 година фиш
20 1999 Стефанка Н. Алъркова Лингвостатистически анализ на научното съчинение „Биофизика“ от Атанас Боздуганов февр./65 фиш
21 2021 Марийка П. Калчева Статистическо изследване върху речниковото многообразие в авторовата реч на романа „Тютюн“ от Димитър Димов февр./65 фиш
22 2040 Веселина Н. Тодорова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в учебника по история за X и XI клас на общообразователните и трудовополитехнически училища фиш
23 2043 Веселина В. Цанева Статистико-лингвистическо изследване на хумора на Христо Смирненски февр./65 фиш
24 2048 Василка Хр. Кочева Статистическо изследване върху речниковото многообразие в учебника по физика за X клас — 1963 г. февр./65 фиш
25.1 2062 Христо Димитров Янакиев Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Селкор“ от Георги Караславов февр./65 фиш
25.2 1719 Богдана Георгиева Татарева Статистическо изследване върху речниковото разнообразие в повестта „Селкор“ от Георги Караславов февр./66 фиш
26 18 Стоян Г. Митрев Статистическо изследване върху речниковото многообразие в книгата „Избрани разкази и повести“ на Ем. Станев юни/65 фиш
27 1970 Веска Д. Ганчева Лингвистично изследване на речниковото многообразие в художествената биография „Александър Македонски“ от Борис Чолпанов фиш
28 1242 Розалина Т. Калъчева Статистико-лингвистическо изследване на „Технически каталог — 64‑65 г.“, издаден от издателство „Техника“, 1964‑1965 год. фиш
29 14 Ани Асенова Петкова Статистическо изследване на стила на Георги Димитров в том I от съчиненията му фиш
30 1654 Теодора Георгиева Иванчева Лингвостатистическо изследване на поемата „Лиляна“ от Бл. Димитрова фиш
31 1411 Димитър Г. Попов Статистико-лингвистическо изследване на първите 10000 думи от книгите „София Ковалевска“ и „Томас Алва Едисон“ фиш
32 2202 Катя Андреева Власова Статистическо изследване върху речниковото многообразие във в. „Септемврийско знаме“, бр. 899, 925, 1965 г. фиш
33 1807 Демир Ст. Демирев Статистическо изследване на лексикалното разнообразие в романа „Фиеста“, Ъ. Хемингуей юни/65 фиш
34 1748 Албена Иванова Хашъмова Статистико-лингвистическо изследване на сп. „Литературна мисъл“, кн. 1, 1959 г. фиш
35 1796 Ивана Г. Димова Статистико-лингвистическо изследване на сп. „Литературна мисъл“, 1959 г., кн. 2 фиш
36 2120 Стойчо Стайно Стоев Статистическо изследване върху речниковото многообразие в книгата „Разкази за вселената“ от Владимир Харалампиев фиш
37 1555 Станка Ст. Цурева Статистическо изследване върху речниковото многообразие на романа „Татул“ — Георги Караславов юни/65 фиш
38 1951 Румен Кр. Лозев Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Драски и шарки“ от Иван Вазов фиш
39 1537 Ани С. Спасова Статистическо изследване стила на Антоан д'Сент Екзюпери юни/65 фиш
40 2137 Бонка Б. Дацева Статистическо изследване на речниковото многообразие в книгата „От Икар до Гагарин“ на Р. Радулов фиш
41 30-Б Димка Ташкова Николова Статистическо изследване на лексикалното многообразие в „Партийна тайна“ на Марко Марчевски юни/65 фиш
42 1972 Невяна Т. Бъчварова Статистическо изследване върху речниковото многообразие на в. „Черноморски фронт“, гр. Бургас. юни/65 фиш
43 1322 Димитър Сп. Стойчев Статистико-лингвистическо изследване на езика в романа „Търсачи на съкровища“ от Григор Угаров юни/65 фиш
44 1580 Евгения К. Иванова Стилистико-лингвистическо изследване на романа „Тихият Дон“ от Михаил Шолохов фиш
45 83 Стефка Д. Христова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Андерсенови приказки“ юни/65 фиш
46 1708 Недялка К. Панаирева Статистико-лингвистическо изследване на стила на Ангел Каралийчев „Ръж“ и „Приказен свят“ юни/65 фиш
47 1629 Николай С. Даскалов Статистическо изследване на словното многообразие на повестта „Нейното утро“, Л. Младенчева юни/65 фиш
48 1701 Ана Йорд. Манова Статистическо изследване върху речниковото разнообразие на сп. „Септември“, кн. 12, 1959 г. юни/65 фиш
49 1819 Лилия М. Тоцева Статистическо изследване на стила у Асен Миланов в откъс от „Борци за живот“ фиш
50 1916 Иван Тончев Механджиев Лингвистико-статистическо изследване на учебника по ботаника за ВУЗ от проф. Мих. Христов фиш
51 1710 Васил Добрев Кръстев Статистическо изследване върху речниковото многообразие в повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков юни/65 фиш
52 2148 Таня Ив. Стайкова „Развой на българския език през вековете“ от произведението на проф. Кирил Мирчев фиш
53 1770 Маргарита Стилянова Станоева Лингвистично-статистическо изследване на речниковото многообразие в списание „Турист“, юни, бр. 6, 1964 г. фиш
54 1876 Златка Г. Рангелова Речниковото разнообразие в романа „Презрение“ от Алберто Моравия фиш
55 1564 Кица М. Тодорова Статистическо изследване на стила на проф. Веселовски в книгата „Християн Хюйгенс“ фиш
56 1665 Свежа М. Томова Статистико-лингвистично изследване на речниковото многообразие в сб. „Разкази и пътеписи“ на Константин Константинов фиш
57 1353 Денка Радева Радева Статистическо-лингвистично изследване на речниковото многообразие в романа „Мостът на Дрина“ на Иво Андрич юни/65 фиш
58 1836 Донка В. Йорданова Статистико-лингвистично изследване на речниковото разнообразие в романа „Бягството на Галатея“ от Емил Манов юни/65 фиш
59 1851 Павлина Г. Коларова Статистическо изследване на речниковото многообразие в драмата „Разбойници“ от Фр. Шилер фиш
60 1585 Спас Д. Петров Статистическо изследване върху речниковото многообразие на романа „Мартин Идън“ на Джек Лондон фиш
61 1859 Стефка С. Лазарова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в книгата „Стихотворения, поеми, автобиография“ на П. Р. Славейков фиш
62 1392 Емилия Атанасова Карабайчева Статистико-лингвистическо изследване на прозата на Христо Смирненски юни/65 фиш
63 1556 Генка К. Илиева Статистическо изследване на речниковото многообразие на Д. Пеев във „Фотонният звездолет“ юни/65 фиш
64 1900 Петко Ст. Маринов Статистическо изследване на речниковото разнообразие на в. „Учителско дело“, бр. 89, 1964 и 102, 1964 г. юни/65 фиш
65 1201 Николина Ст. Райчева Статистическо изследване на лексикалното многообразие на Л. Андрейчин в “На езиков пост„ фиш
66 1542 Мария Н. Ценова Стилистическо изследване на речниковото многообразие на диалога в романа „Мартин Идън“ на Джек Лондон юни/65 фиш
67 1817 Ценка Павлова Христова Лингво-статистическо изследване на учебника „Висша алгебра“ от Н. Обрешков фиш
68 1434 Запряна К. Гагова Статистическо-лингвистично изследване на речниковото многообразие в романа „Споменът за земята“ на Владимир Фоменко фиш
69 1587 Димитрия Ангелова Костадинчева Статистическо изследване лексикалното многообразие в повестта „Мамино детенце“ от Л. Каравелов фиш
70 130 Атанас Ив. Кънев Статистическо изследване върху речниковото многообразие на в. „Строител“ юни/65 фиш
71 1973 Теньо Делчев Ангелов Статистическо изследване върху речниковото разнообразие в учебника по география за VIII клас на общообразователните трудово-политехнически училища, издание 1963 г. фиш
72 1680 Любен Петков Даракчийски Статистическо изследване на текст от двадесет хиляди думи от романа „Своя земя“ на Ст. Ц. Даскалов юни/65 фиш
73 1803 Цеко Иванов Механджиев „Хоро“ — роман юни/65 фиш
74 2002 Виолета Райчева Генчева Лингво-статистически анализ на романа „Героите на Белица“ от Марко Марчевски юни/65 фиш
75 24201 Мария П. Кицова Статистическо изследване върху речниковото многообразие на книгата „Гоце Делчев“ от П. К. Яворов фиш
76 1422 Борис Иванов Чобанов Лингвистико-статистическо изследване на езика на Светослав Минков (“Дамата с ренгеновите очи„) юни/65 фиш
77 1746 Веска Димитрова Ушева Статистическо-лингвистическо изследване на сп. „Литературна мисъл“, 1964, кн. 4 фиш
78 1871 Румяна Манолова Николова Статистическо изследване върху речниковото многообразие на списание „Наша родина“, кн. 10, 1964 г. фиш
79 1574 Йорданка А. Херманова Репрезентативно статистическо изследване на речниковото многообразие в сп. „Киноизкуство“, бр. 7, 1961 г. фиш
80 1870 Стефанка Дочева Пеева Лингвистико-статистическо изследване на сборника очерци „Помни тяхното детство“ юни/65 фиш
81 1694 Величка Велянова Цветкова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в книгата „Към леденото сърце на Антарктика“ от Л. Мелнишки фиш
82 1865 Маргарита Стефанова Богданова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Диференциално и интегрално смятане“ от Ярослав Тагамлицки фиш
83 1734 Елена Костадинова Баракова Статистико-лингвистическо изследване на „Писатели и време“ от Пенчо Данчев фиш
84 1451 Пенка Кънева Кънева Статистико-лингвистическо изследване на „Старопланински легенди“ от Йордан Йовков юни/65 фиш
85 1407 Елисавета Алексиева Секулова Статистико-лингвистическо изследване на стила на Йордан Йовков в „Край Места“ юни/65 фиш
86 1651 Пенка М. Йотова Статистическо изследване върху речниковото многообразие на повестта „Инспекторът и нощта“ на Богомил Райнов юни/65 ? фиш
87 108 Борис Василев Дедухов Статистическо изследване върху речниковото многообразие в книгата „Химия и космос“ от Недко Преславски фиш
88 105 Мария Вълчева Дикова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Под същото знаме“ на Иван Кръстев (извадка от 20000 думи) февр./66 фиш
89 1853 Васка Маринова Нешкова-Жекова Статистическа характеристика на стила на Елисавета Багряна февр./66 фиш
90 1743 Радка Димитрова Господинова Статистико-лингвистическо изследване на сп. „Родна реч“, 1964 г., кн. 9 фиш
91 1317 Петрана Иванова Кузмова Някои статистически наблюдения върху речниковото многообразие на домашните разговори фиш
92 237 Васил Иванов Малев Лексикално-морфологично и стилно изследване на разговорната лексика фиш
93 222 Иван Станилов Грозев Статистико-лингвистическо изследване на стила на разговорната лексика фиш
94 1042 Миланка Маринова Токусчиева Лингвистико-статистическо изследване на книгата „Въпроси на литературния анализ“ от Георги Марков фиш
95 2289 Любомир Кирилов Трифонов Лингво-статистически анализ на книгата „Писма от Южна Америка“ от Борис Шивачев февр./66 фиш
96 1448 Радка Тинкова Митева (Василева?) Стилистико-лингвистическо изследване на повестта „Черно море“ от Константин Паустовски февр./66 фиш
97 183 Николина Пеева Тодорова Статистическо изследване върху речниковото многообразие на „Бялата пътека“ от Орлин Василев февр./66 фиш
98 1821 Невена Иванова Лилова Статистико-лингвистическо изследване на езика на в. „Отечествен фронт“, бр. 6273 и 6402 февр./66 фиш
99 1338 Георги Борисов Трифонов Речникът на в. „Септемврийче“, бр. 1524, 1536 (1964) и 1560 (1965) (статистически отчет) февр./66 фиш
100 1105 Петър Атанасов Петров Статистическо изследване върху стила на КБЕ (Кратка българска енциклопедия) фиш (лице) фиш (гръб)
101 1609 Екатерина Лазарова Балабанова Статистическо изследване на текст от двадесет хиляди думи от Избрани творби (1958) на Дора Габе февр./66 фиш
102 1847 Екатерина Иванова Илиева Лингвостатистическо изследване на 20000 словоформи в авторовата реч на романа „Остров Тамбукту“ от М. Марчевски февр./66 фиш
103 1433 Юлия В. Гърлянска Статистическо-лингвистично изследване на книгата „Контраразузнаване“ от А. Гуляшки февр./66 фиш
104 1782 Елисавета Филипова Димитрова Статистическо-лингвистично изследване на сп. „Изкуство“, бр. 9–10, 1962 г. фиш
105 1324 Димитър Стефанов Тошев Лингвистично-статистическо изследване върху речниковото многообразие в сборника разкази „Вълчи нощи“ от Ем. Станев фиш
106 42 Цветанка Рангелова Арсова Статистическо изследване върху речниковото многообразие във в. „Стършел“, бр. 1004, 1005, 1006 февр./66 фиш
107 1789 Иванка Борисова Ковачева Статистическо-лингвистично изследване на речниковото многообразие в киносценария на Л. Леонов „Бягството на мистър Мак Кинли“ (сп. „Киноизкуство“, кн. 6, 1963 г.) фиш
108 39 Никола Георгиев Калфов Статистическо изследване на стила в „Материали по история на БКП“ фиш
109 212 Ангел Иванов Кирчев Статистическо изследване върху речниковото многообразие на по-обемистите статии от в. „Хасковска трибуна“ фиш
110 1421 Мария Николова Стайкова Статистико-лингвистическо изследване на „Българи от старо време“ февр./66 фиш
111 1929 Евгений Христов Нейчев Статистическо изследване на речниковото многообразие на в‑к „Учителско дело“ (по материали от бр. 74/1964 г. и бр. 86/1964 г.) февр./66 фиш
112 1655 Делко Колев Делов Статистическо изследване на стила на Мих. Бъчваров (по материали от книгата „Мирогледът на д‑р Петър Берон“) фиш
113 1736 Мария Георгиева Ганчева Статистическо изследване на лексикалното разнообразие в романа „Дядо Горио“ на Балзак фиш
114 1743 Величка Андреева Христова Статистическо изследване на текст от двадесет хиляди думи от романа „Последният от Атлантида“ от Ал. Беляев февр./66 фиш
115 1742 Денка Енчева Докова Статистико-лингвистическо изследване на сп. „Пламък“, кн. 3, 1961 г. фиш
116 196 Надежда Николова Каракънева Репрезентатичвно статистическо изследване върху речниковото многообразие на романа „Животът на Петър Дашев“ от Крум Велков фиш
117 1775 Лиляна Стоилова Йорданова Статистическо изследване върху речниковото многообразие във вестник „Софийска правда“, брой 129 — 1964 г. и брой 43 — 1965 г. фиш
118 185 Параскева Тодорова Бодурова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в информационния бюлетин на Радио София от 18.I до 20.I 1965 г. фиш
119 207 Любен Костов Попов Статистико-лингвистическо изследване върху езика на драмите „Тревога“ и „Щастие“ от Орлин Василев (20000 словоформи) февр./66 фиш
120 1618 Маргарита Борисова Ценева Лингво-статистическо изследване на речниковото многообразие в книгата „Кибернетика“ на Пол Коса фиш
121 241 Кольо Борисов Колев Статистическо изследване на речниковото многообразие на вестник „Борба“ В. Търново (по материали на бр. 126, 147 — 1965 г.) февр./66 фиш
122 138 (в) Богданка Стефанова Пеева Лингвостатистическо изследване на 20000 словоформи от романа „Жрицата на змията“ от П. Бобев 28.6.66 фиш
123 96(в) Маргарита Георгиева Вълчева Репрезентативно статистическо изследване върху речниковото многообразие на повестта „Приключенията на Одисей“ от Ел. Тудеровска 28.6.66 фиш
124 85 Гинка Петкова Павликянова Статистико-лингвистическо изследване на „Преживяното“ — Т. Г. Влайков 28.6.66 фиш
125 Б52 Димитър Василев Костадинов Статистико-лингвистическо изследване върху „Донски разкази“ от Михаил Шолохов (реч на героите) — диалог 29.6.66 фиш
126 Б50(веч) Христина Любенова Малковска Стилистико-статистическо изследване на речниковото многообразие в сп. „Пионерски ръководител“, кн. 7, 1965 г. 28.6.66 фиш
127 47(веч) Иванка Кирилова Найденова Стилистическо изследване на речниковото многообразие в изходящата кореспонденция на промкомб. „Мебел“ 29.6.66 фиш
128 Б34 Петър Георгиев Андасаров Статистико-лингвистическо изследване на езика на вестник „Народна трибуна“, брой 96 и част от брой 97 28.6.66 фиш
129 Б21(веч) Невена Трайкова Иванова Разговор на ученици — Лозен, София 29.6.66 фиш
130 Б19(веч) Виолета Иванова Проданова Стилистико-статистическо изследване на речниковото многообразие във вестник „Авто-мото“ — брой 10/1965 година 28.6.66 фиш
131 1671 Катя Георгиева Илиева Статистическо изследване на речниковото многообразие в сборника статии „Успехи и перспективи на нашето социалистическо строителство“ (извадка от 20000 словоформи) фиш
132 Б-190 Мария Стоянова Костадинова Стилистическо изследване двадесет хиляди думи разговорен текст на ученици в VI и VII клас от гр. Твърдица, Сливенски окръг 28.6.66 фиш
133 Б206 Йордан Стоянов Чапкънов Статистическо изследване на речниковото многообразие на учебника по история на България за VII клас. Автори: проф. Й. Митев, В. Божинов, Ал. Велев, Цв. Казанджева и Зл. Станчева. Изд. „Народна просвета“, С., 1965 28.6.66 фиш
134 Б209 Лалка Симеонова Туйкова Стилистико-лингвистическо изследване на романа „Къщата на площада“ от Емануил Казакевич 28.6.66 фиш
135 262 Анастасия Полихромова Кирова Статистическо изследване върху стила на авторовата реч на „Донски разкази“, М. Шолохов 28.6.66 фиш
136 Б264 Надежда Захариева Стоянова Статистическо изследване на лексикалното разнообразие в поемите на Иван Вазов 29.6.66 фиш
137 281 Здравка Владимирова Янева Статистическо-лингвистично изследване на речниковото многообразие в „Хората не се раждат войници“ от Константин Симонов (авт. реч) 28.6.66 фиш
138 Б306 Веска Георгиева Пенева Статистико-лингвистическо изследване на стила на диалога в романа „На живот и смърт“ от Димитър Ангелов 29.6.66 фиш
139 Б-324 Калушка Димитрова Делева Статистически изследвания върху речниковото многообразие в авторовата реч на Т. Г. Влайков „Разкази“ 28.6.66 фиш
140 Б 2301 Жана Николова Маринова Статистическо изследване върху речниковото разнообразие на „Полемики“ от Л. Георгиев 28.6.66 фиш
141 2304 Бистра Стоянова Маринова Стилистично изследване върху речниковото многообразие на в. „Ехо“, бр. 275, 276/1964 г. 28.6.66 фиш
142 2000 Кина Атанасова Пенова Стилистическо изследване на сп. „Ново време“, кн. 5, 1965 фиш
143 1604 Мария Цветкова Томова Статистико-лингвистическо изследване на текста на в. „Народен спорт“ [бр. 94/1964; 41/1965] 28.6.66 фиш
144 Б 1616 Йорданка Стефанова Радойкова Статистическо изследване на текст от двадесет хиляди думи от романа „В навечерието“ на И. С. Тургенев 29.6.66 фиш
145 310 Бончо Божинов Стайков Статистико-лингвистическо изследване върху езика на трагедията „В полите на Витоша“ от П. К. Яворов (20000 словоформи) фиш
146 1625 Цвета Кирякова Димитрова Статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Невидимият ключ“ на Владимир Полянов 28.6.66 фиш
147 1632 Тинка Станева Коларова Статистико-стилистическо изследване върху езика на романа „Всичко ти изменя“ от Гуин Томас 28.6.66 фиш
148 1688 Марийка Крумова Христова Статистико-лингвистично изследване на речниковото многообразие в повестта на Христо Минчев „Мълчаливият двубой“ 28.6.66 фиш
149 1778 Величка Иванова Николова Лингво-статистически анализ на романа „Главата на проф. Деуел“ от Ал. Р. Беляев 28.6.66 фиш
150 1558 Нина Жекова Коева Стилистико-лингвистично изследване на 20000 думи от пряката реч в романа „Остров Тамбукту“, М. Марчевски 29.6.66 фиш
151 Б 1723 Стойка Димитрова Мавродиева Стилистическо изследване на текст от двадесет хиляди думи от „Тартюф“ и „Любовна досада“ на Молиер. Превод на Асен Разцветников 28.6.66 фиш
152 1812 Невена Борисова Николова Статистико-лингвистично изследване на езика на вестник „Народна култура“, год. VIII, брой. 32, 8 август 1964 28.6.66 фиш
153 1831 Пенка Иванова Петрова Статистико-лингвистическо изследване на сп. „Турист“ 1958, 1. кн. 8 28.6.66 фиш
154 Б 1885 Боян Стефанов Бонев Някои наблюдения върху речниковото многообразие в сборника разкази „Обърнато небе“ от Йордан Радичков, София, 1962 г. 29.6.66 фиш
155 Б 1943 Недка Атанасова Гипрова Стилистично изследване на текст от 20000 словоформи, взет от вестник „Раборническо дело“, брой 129, год. XXXIX фиш
156 Б 1963 Елена Иванова Ракидина Статистико-лингвистическо изследване върху езика на Магда Петканова — пиесите „Една от нас“ и „Самуил“ 28.6.66 фиш
157 1973 Екатерина Атанасова Терзиева Статистико-лингвистическо изследване на в. „Вечерни новини“, бр. 4400 и 4431 от 4.XI и 10.XII 1965 г. 28.6.66 фиш
158 Б 2010 Борислав Първанов Спасов Статистическо изследване върху речниковото многообразие в романа „Кристали“ — диалог на Харалан Русев 29.6.66 фиш
159 136 Керан Тозев Керанов Изследване разговорната реч на село Книжовник, окр. Хасковски фиш
160 Б 2054 Николина Иванова Пенева Статистико-лингвистическо изследване върху езика на в. „Отеч. фронт“, год. XXI, бр. 6580 и бр. 6582 28.6.66 фиш
161 2079 Параскева Русева Сапунарова Стилистико-лингвистично изследване на езика на в. „Отечествен фронт“, бр. 6588, 6589, 12 и 13 XI, 1965 г. 28.6.66 фиш
162 Б 2095 Стоичко Венков Димитров Статистико-лингвистично изследване на стила на Георги Кирков в „Избрани фейлетони и хумористични разкази“ 28.6.66 фиш
163 Б-2130 Стефка Стефанова Василева Статистико-лингвистическо изследване езика на списание „Театър“, брой 4, 1965 28.6.66 фиш
164 Б 2139 Елена Славева Николова Статистико-лингвистическо изследване на поезия и проза от Крум Кюлявков 28.6.66 фиш
165 Б 2150 Ирина Иванова Симеонова Статистическо-лингвистична характеристика на началните 20000 думи от мемоарите на Захари Стоянов „Записки по българските въстания“ 28.6.66 фиш
166 Б 2199 Венета Лазарова Димитрова Лингвистично-статистическо изследване на речниковото многообразие в списание „Жената днес“, октомври, брой 10, 1965 г. 28.6.66 фиш
167 Б 2259 Първолетка Методиева Данова Статистико-лингвистическо изследване на вестник „Стършел“, бр. 1030 и 1031, 1965 28.6.66 фиш
168 Б 325 Милкана Григорова Захариева Статистико-лингвистическо изследване на „Избрани разкази“ от Георги П. Стаматов по извадка от 20000 словоформи 29.6.66 фиш (лице) фиш (гръб)
169 507 Нонка Борисова Пенелова Репрезентативно стилистическо изследване върху речниковото многообразие на романа „Майка“ от Максим Горки 28.6.66 фиш
170 1388 Златка Стоянова Тофорова Статистико-лингвистическо изследване на стила на Николай Карев в „Разноетажна Америка“ [превод от руски: Николай Николаевич Карев. Разноэтажная Америка] 28.6.66 фиш
171 Б 1548 Петър Николов Петров Статистическо изследване върху речниковото многообразие в книгата „Методика на обучението по пеене и музика в училищата“ от Антон Николов 28.6.66 фиш
172 1551 Бинеамилия Иванова Бинева Някои статистически наблюдения върху стила на 20 стенографски протокола 28.6.66 фиш
173 Б 1600 Михаил Петров Попов Репрезентативно статистическо изследване на речниковото многообразие в сп. „Киноизкуство“, бр. 4, 1964 г. 28.6.66 фиш
174 27 Иван Стоянов Маслев Статистическо изследване върху речниковото многообразие в учебниците на осми клас (извадка от 20000 думи) фиш
175 284 Донка Пенева Киркова Стилистическо изследване двадесет хиляди думи писмен текст на ученици от V–XI клас – гр. Грудово, Бургаски окръг фиш
176 2194 Марина Маринова Раднева Статистическо-лингвистична характеристика на началните 20000 думи от комедиите на Ст. Л. Костов „Големанов“ и „Златна мина“ фиш
177 36 Димитър Георгиев Карапенев Статистико-лингвистическо изследване на авторовата реч на диалога (!) в романа „Път“ от Стоян Цеков Даскалов фиш
178 2424 Спас Василев Данчев Стилистично-лингвистично изследване на 20000 думи от сп. „Наука и техника за младежта“, бр. 9, 1965 г. фиш
179 1741 Илия Христов Цурев Репрезентативно статистическо изследване речниковото многообразие на стила на някои комсомолски работници фиш
180 2178 Димитрина Василева Генова Статистико-лингвистическо изследване на началните 20000 словоформи от романа на Камен Калчев „Двама в новия град“ фиш
181 266 Тальо Николов Киряков Статистическо изследване разговора на учениците от ТМСС — Техникум по механизация на селското стопанство, — гр. Хасково фиш
182 Ив. Вазов. „Епопея на забравените“. Избрани стихотворения окт./66 фиш
183 2053 Иванка Ненчева Попова Статистическо изследване върху речниковото многообразие „Физика за всички“ на Л. Ландау и А. Китайгородски фиш
184 90 Стефка Стоянова Мечкарова Сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 7, 1965 г.; бр. 1, 1966 г. февр./67 фиш
185 2077 Лилия Иванова Андрей Гуляшки. „Седемте дни на нашия живот“ февр./67 фиш
186 1848 Илинка Георгиева Илиева Атанас Мандаджиев. „Сектор Б“ февр./67 фиш
187 2408 Виолета Николова Василева Разговорна лексика — гр. Сливен и гр. Бургас февр./67 фиш
188 97 Мария Крумова Дренкова сп. Здраве, бр. 4, 1966 г. февр./67 фиш
189 87 Николина Георгиева Петрова Борис Чолпанов. „Тревога — танкове“ февр./67 фиш
190 188 Петър Кирилов Пешев Николай Райнов. „Приказки от цял свят“ февр./67 фиш
191 1447 Величка Тодорова Нинова Български народни приказки февр./67 фиш
192 2120 Катерина Тодорова Папалезова Иван Мартинов. Избрани произведения февр./67 фиш
193 2083 Живка Стефанова Тинтерова Д. П. Даскалов. Избрани статии и студии за изобразителното изкуство февр./67 фиш
194 194 Диана Цветанова Анастасова Разговори ученици. Село Нановица, Кърджалийски окр. февр./67 фиш
195 435 Елка Маринова Перничева Ученически писмени работи V–VIII кл., у‑ще Климент Охридски, Варна февр./67 фиш
196 1666 Вяра Димитрова Ингилизова Гьоц Годе. Малкият заложник февр./67 фиш
197 337 Цанко Колев Стоянов Ст. Ц. Даскалов. Път — диалог февр./67 фиш
198 1974 Нина Николова Стаменова К. Маркс. Капиталът февр./67 фиш
199 2135 Лилян Петров Янакиев Сп. Българска музика, кн. 2, 1960 февр./67 фиш
200 2119 Лиляна Симеонова Гърнева Харалан Русев. Кристали – авторска реч февр./67 фиш
201 2035 Стойо Иванов Стоев В. Кооперативно село, 5 и 6 (1965 г.) февр./67 фиш
202 98 Анастас Ников Статев в. Добруджанска трибуна февр./67 фиш
203 86 Драгомир Любенов Малинов Елин Пелин. Гераците & Земя февр./67 фиш
204 2355 Лиляна Любенова Арбова Български народни приказки, сборник 1967 февр./67 фиш
205 1975 Танка Костова Симеонова в. Вечерни новини 4406 и 4512 от 1965 г. февр./67 фиш
206 2094 Антонка Димитрова Миленова Люб. Илиев. Елементарна математика – алгебра февр./67 фиш
207 1824 Екатерина Йорданова Петрова сп. Септември, кн. 3, 1958 г. февр./67 фиш
208 227 Велика Йонкова Шеневска Учебници V кл. февр./67 фиш
209 Б478 Златка Иванова Стоилова Статистическо изследване върху речниковото разнообразие в повестта на Бончо Нестеров „Под крилото на партията“ юни/67 фиш
210 Б 2366 Мариана Александова Амова Статистико-лингвистично изследване на „Дъждовно лято“ — част I от трилогията „Голямото изпитание“ от Иван Мартинов юни/67 фиш
211 Б 124(в) Тотка Георгиева Вълевска Лингво-статистически анализ на речниковото разнообразие в кн. „Приключенията на Лукчето“ [Лукчо] от Джани Родари юни/67 фиш
212 Б 1934 Вера Паскова Петкучева Статистическо изследване разговорната реч на с. Милковица, Плевенски окръг юни/67 фиш
213 Б 2085 Павлина Георгиева Стефанова Статистико-лингвистично изследване речниковото разнообразие на списание „Начално образование“, кн. 10, 1965 — извадка от 20000 словоформи юни/67 фиш
214 Б 2062 Мария Иванова Панайотова Статистическо изследване върху стила на протокола от обсъждането на филма „Това се случи на улицата“ юни/67 фиш
215 Б 2546 Мария Кирилова Чалъкова Статистико-лингвистично изследване върху речниковото разнообразие в романа на Д. Димов „Тютюн“ (авторова реч) юни/67 фиш
216 Б 59 (в) Мариана Янакиева Бахчеванова Статистическо изследване стилното разнообразие на кн. „Хиляда и една нощ“ юни/67 фиш
217 Б-2432 Софка Стайкова Василева Лингвистико-статистическо изследване върху речниковото многообразие в „Избрани разкази“ на А. П. Чехов юни/67 фиш
218 Б1849 Буря Тодорова Райчева Статистико-лингвистично изследване върху речниковото разнообразие в „Беседи за исляма“, изд. 1960 г. юни/67 фиш
219 Б2319 Никифор Варадинов Андреев Статистико-лингвистично изследване върху разговорната лексика — гр. София юни/67 фиш
220 Б 2397 Венета Петрова Белчева Лингво-статистическо изследване на 20000 думи от книгата „Четиво преди брака“ от Владимир Бартак юни/67 фиш
221 Б 1335 Бонка Йосифова Пехливанова Стилистико-линКвистично изследване на речниковото многообразие в „Под дъгата“ от Йордан Стоянов юни/67 фиш
222 Б 1358 Екатерина Илиева Думева Статистико-лингвистично изследване на стила на Дж. Стайнбек в романа „Благодатния четвъртък“ юни/67 фиш
223 Б 49(в) Венета Светославова Деветакова Лингво-статистически анализ на речниковото разнообразие в книгата „Чичовата Томова колиба“ от Хариет Бичер Стоу юни/67 фиш
224 Б 2363 Анастасия Кирилова Михайлова Статистико-лингвистическо изследване на кн. 9 от библ. „Героична летопис“, 1965 — „Спомени на заточеника“ от Дим. Груев с литературна обработка от Мирослав Минев юни/67 фиш

Сводни дипломни работи

Тези дипломни работи са били защитавани в периода от февруари до октомври 1967 г. Във всяка една от тях се обединяват по пет първични дипломни работи. Така резултатът е фреквентен речник от 100 klx (100 000 лекси). Студентите са изработвали и рангов списък, но от протоколите не става ясно да каква честота се е изработвал той.

Янакиев разправяше, че петте първични дипломни работи са били подбирани по случаен начин (рандомизирано). В протоколите тук са отбелязани само номерата на първичните дипломни работи, аз съм прибавил в таблицата и кратка бележка за текста, който е обработван в първичната дипломна работа.

Очевидно тук архивът е непълен, а някои фишове се отнасят и за една и съща дипломна работа (вж. 7 и 16).

На следващия етап от работата от тези сводни дипломна работи от по 100 klx пак по случаен начин са подбирани и обединявани по пет и са се получавали фреквентни речници от по 500 klx. Янакиев казваше, че са изработени шест речника по 500 klx, а това предполага поне 30 сводни речника по 100 klx.

Фак. № Име Обхваща Сесия Фишове (jpg)
1 Б3271 Бистра Н. Томова 99 в. Септемврийче;
109 в. Хасковска трибуна;
113 Балзак. Дядо Горио;
114 Беляев. Последният от Атлантида;
120 Пол Коса. Кибернетика
февр./67 фиш
2 Б2540 Маргарита Ил. Иванова 126 Пионерски ръководител 7(65 г);
162 Г. Кирков. Фейлетони и разкази;
164 Кр. Кюлявков. Избрани произведения;
166 Жената днес 10 (64 г.);
173 Киноизкуство 4 (64 г.)
февр./67 фиш
3 Б134 Ал. Л. Белчев 4 Алгебра за IX кл.;
9 История на България, т. I;
20 Ат. Боздуганов. Биофизика;
15.2 Г. Караславов. Селкор;
185 Ландоу. Физика за всички
февр./67 фиш
4 Б357 Цветанка Ил. Йорданова 88 Ив. Кръстев. Под същото знаме;
110 Л. Каравелов. Българи от старо време;
117 в. Софийска правда;
131 Успехи и перспективи на социалистическото строителство;
142 сп. Ново време
февр./67 фиш
5 Б432 Пенка Стоянова Андонова 95 Шивачев. Писма от Южна Америка;
98 в. Отечествен фронт;
151 в. Народна култура;
171 А. Николов. Методика по пеене;
172 Стенографски протоколи
февр./67 фиш
6 Б(зад.)234 Кольо Христов Великов 79 сп. Киноизкуство 7 (1961 г.);
80 сб. очерци „Помни тяхното детство“;
81 Л. Мелнишки Към леденото сърце на Антарктида;
82 Я. Тагамлицки. Диференциално и интегрално смятане;
83 П. Данчев. Писатели и време
февр./67 фиш
7 Б1202 Иванка Желязкова Тодорова 36 В. Харалампиев. Разкази за вселената;
38 Ив. Вазов. Драски и шарки;
39 А. дьо Сент Екзюпери. Малкият принц, Южна поща;
40 Р. Радулов. От Икар до Гагарин;
41 М. Марчевски. Партийна тайна
февр./67 фиш
8 Б425 Велко Ганчев Йорданов 145 Яворов. В полите на Витоша;
159 Разговорна реч от село Книжовник, Разградско;
174 учебници за VIII клас;
175 Устни отговори на ученици V–XI кл., с. Грудово, Бургаски;
176 Ст. Л. Костов. Големанов, Златна мина
фиш
9 М. Хинова 52 К. Мирчев. Развой на бълг. език през вековете;
70 в. Строител;
78 сп. Наша родина, 10 (64 г.);
127 изходяща кореспонденция промкомбинат „Мебел“;
179 някои комсомолски работници
юни/67 фиш
10 Цв. Дичева 29 Георги Димитров, т. I;
30 Бл. Димитрова. Лиляна;
50 М. Христов. Учебника по ботаника за ВУЗ;
194 Разговори ученици, с. Нановица, Кърджалийски;
200 Харалан Русев. Кристали – авторска реч
юни/67 фиш
11 Гинка Рачева 104 М. Марчевски. Остров Тамбукту, авт. реч;
137 К. Симонов. Хората не се раждат войници, авт. реч;
139 Т. Г. Влайков. Разкази, авт. реч;
146 В. Полянов. Невидимият ключ,
170 Н. Корев . Разноетажна Америка
юни/67 фиш
12 Петър Марков 3 Г. Караславов. Обикновени хора, III част,
7 Наука и техника за младежта, 1962 г., 9;
26 Ем. Станев. Избрани разкази и повести;
28 Технически каталог 64–65 г.;
47 Л. Младенчева. Нейното утро
юни/67 фиш
13 Виолета Орлинова 184 Сп. Предучилищно възпитание, бр. 7/1965, бр. 1/1966 г.;
185 А. Гуляшки. Седемте дни на нашия живот;
186 А. Мандаджиев. Сектор Б,
187 Разговорна лексика – гр. Сливен и гр. Бургас;
188 сп. Здраве, бр. 4, 1966 г.
юни/67 фиш
14 Вярка Желязкова 89 Елисавета Багряна;
122 П. Бобев. Жрицата на змията;
128 в. Народна трибуна, 96 и част от 97;
132 разговорен текст на ученици в VI и VII клас от гр. Твърдица, Сливенски;
163 сп. Театър 4/1965
юни/67 фиш
15 Ан. Катърова 61 П. Р. Славейков. Стихотворения, поеми, автобиография;
62 Хр Смирненски, проза;
64 в. Учителско дело, бр. 89/1964, 102/1964;
65 Л. Андрейчин. На езиков пост;
66 Дж. Лондон. Мартин Идън (диалог)
юни/67 фиш
16 Иванка Ж. Тодорова 36 „Разкази за вселената“ от Владимир Харалампиев
38 „Драски и шарки“ от Иван Вазов
39 Антоан д'Сент Екзюпери
40 „От Икар до Гагарин“ на Р. Радулов
41 „Партийна тайна“ на Марко Марчевски
окт./67 фиш

Допълнителни дипломни работи

В папката има и няколко протокола за дипломни работи с не много ясен статут: те нямат номер на дипломна работа от архива, но бележка „вн“ имат. От друга страна, темите на някои от тях са изключително интересни, а някои са и с най-висока оценка. Може да се допусне, че Янакиев е работил с тези работи по една или друга тема. Вижте например в библиографията му Дом номер осем и другите, в. Антени, 16.03.1988. Работата на Константина Гуляшка също е цитирана от Янакиев.

Фак. № Име Тема Сесия Фишове (jpg)
Б-2050 Лилия Симеонова Димитрова Статистико-литературен анализ на пиесата „Когато розите танцуват“ от Валери Петров 28.6.66 ред фиш
1877 Константина Ненчова Гуляшка Опит за прилагане на морфологично изолираща графика в писмената форма на езика фиш
1552 Антоанета Георгиева Цачева Статистико-лингвистическо изследване на езика на М. Марчевски в романа „Остров Тамбукту“ в 19200 словоформи фиш
2504 Васил Иванов Лимонов Съпоставка между някои глотометрически характеристики на Ботевия и Каравеловия фейлетонен стил фиш
Б 177 Хаккъ Исмаилов Османов Лингвистико-статистическо изследване върху събрания езиков материал от изречения при българско-турско двуезично общуване по извадка на 20000 словоформи фиш
Б26 (веч.) Павлина Димитрова Калудина Стилистико-лингвистическо изследване на Копривщенския дамаскин 28.6.66 фиш
Б27 зад. Галина Райчев Ранкова Статистическо-лингвистично проучване на разговори на олигофрени — Дом № 8 за деца и юноши с тежки телесни и душевни недъзи в София. 27.6.69 фиш

Работни материали

В архива на Янакиев има много работни материали — листчета и фишчета, върху които той е пресмятал едно или друго. Пресмятал ги е за себе си, та за да се разбере за какво става дума, трябва да се гледа „контекста“ — къде са намерени, в какво са намерени.

Но в папката, която сега разглеждам, има нещо „извънконтекстно“: материали, свързани със сътрудничеството между Мирослав Янакиев и Радослав Мутафчиев.

Янакиев е извличал данни за най-често срещаните думи в български публицистичен текст. Като пише на първия лист: „По честотния речник на Мутата за разпределение на 7 най-чести думи в публицистичен текст и в други стилове, особено на и и“.

Става дума за честотния речник на българската публицистика, върху който тогава Радослав Мутафчиев е организирал работата. Но той не е доживял завършването й. Речникът беше завършен, допълнен и публикуван от сътрудниците му доста по-късно, най-вече поради упоритостта на Елена Тодорова: вижте на [Google Books] и [store.bg].

Янакиев е събирал и обработвал данните тук с ясно съзнание, че с тях ще работи друг човек. Ето защо се е постарал всичко да е достатъчно нагледно и пригледно, та ние може да гледаме на тези листове днес като на практически урок по глотометрия.

Съвсем ясно личи кумулативният подход. Още на лист 1. (гръб) колонките в хистограмата са образувани чрез вписване на номера на първичната дипломна работа от архива (това е смисълът на забележката „номерата са на дипл. раб.“). Така стълбчетата се формират чрез натрупване (кумулация) на преди това получени данни, а всеки може да провери данните, като погледне протокола за първичната дипломна работа.

Такава хистограма, чиито стълбчета съдържат числа препратки, Янакиев наричаше адресна хистограма. Веднъж заяви със свойствената си самоирония, че това било неговият принос в статистиката.

Честотите на съюза и от дипломните работи са разделени на 10 и закръглени — така е формирана скалата (първия ред с числа на листа). Затова не се чудете, че средната аритметична (X-черта) е пресметната приблизително на 900 — резултатът е умножен по десет.

Тази техника в учебниците по математическа статистика с практическа насоченост се разяснява обикновено под названието „пресмятане в условна скала“; целта е да се избегне работата с много големи или с много малки числа. Впрочем, в компютърните пресмятания тя широко се използва и днес.

На лист 4. Янакиев е построил корелационна решетка за на/и върху данните от вестникарски текстове и даже е „нарисувал“ цветни графики.

Мисля, че точно такива графики даваха основания на Янакиев да е много сдържан към възможностите на корелационния анализ в глотометрията. Специалистите по математическа статистика също са сдържани, особено към линейната корелация — много рядко данните добре се апроксимират към права, а данните от текст май никога.

А на лист 3. Янакиев е извел практическо (методическо) правило за глотометриста, към което сме длъжни да се придържаме и днес.

И така нататък. Мисля, че филологът, който работи практически в областта на глотометрията, може от време на време да поглежда тук, за да си припомня как се правеше това, какъв е смисълът на онова, пък може и да му хрумне собствена идея.

лист 1. (лице) лист 1. (гръб) лист 2. лист 3. лист 4. лист 5. лист 6.
лист 7. (лице) лист 7. (гръб) лист 8. лист 9. лист 10. лист 11. лист 12.
лист 13. лист 14. лист 15.
Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 02.IV.2017
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3