Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > glist2dict.py

 

glist2dict.py

Предназначение: превръща списъчно представен текст, със или без класификатори, във фреквентен или рангов речник, прав или обратен (a tergo). Програмата фактически попълва полето за честоти и полето за адреси, ако е стартирана с -d. (Адрес е поредният номер на лексата в текста.) Ако за дадена лекса няма класификатор, полето за класификатор остава празно.

Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.

Параметри:

-h | --help — малко помощна информация;

-a | --atergo — обратен речник;

-d | --addresses — включване на адресна информация към лексата;

-l | --lower — думите се представят с малки букви в речника;

-r | --range — рангов речник (по подразбиране е фреквентен).

Пример:

$ glist2dict.py -r -l < my_text.list

ИЗТЕГЛЯНЕ: glist2dict.py.zip.

Какво може да се пре/доработи: не се сещам. Някакви идеи?

Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 07.VI.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3