Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > gtools.vim

 

gtools.vim

Предназначение: макрокоманда за cream/gvim/vim; въвежда бързи клавиши, клавишни последователност и някои команди:

При маркиран текст (Visual mode) маркираният текст се обгражда с маркери за:

Alt+D — диалог;

Alt+M — монолог;

Alt+N — разказ (narration);

Alt+C — разсъждение или описание (cogitation or description).

При списъчно представяне на текста в режим „експерт“ (Normal mode) следните клавишни последователности поставят морфосинтактични маркери за:

,n — N (noun) съществително;

,p — P (pronoun) местоимение;

,a — A (adjectiv) прилагателно;

,m — M (numeral) числително;

,h — H (the hybrid type: family name or adjectiv) фамилно име или прилагателно;

,v — V (verb) глагол;

,d — D (adverb) наречие;

,c — C (conjuntion) съюз;

,t — T (particle) частица;

,r — R (preposition) предлог;

,i — I (interjection) междуметие.

Маркерите са съобразени с класификацията, използвана в BulTreeBank.

Макросът изнася и командата CopyMatches (за употребата й вижте 25. Макроезик и Конкорданс). Само че тук съм включил „новият вариант“ на командата.

Технически изисквания: cream/gvim/vim с поддръжка на пайтън (Python).

ИЗТЕГЛЯНЕ: gtools.vim.zip.

Какво може да се пре/доработи: В зависимост от това кой вариант на glatcyr използвате, може да го прибавите тук. Така може да зареждате всичко необходимо от един файл. Там има и кратки обяснения как да се зарежда макрокомандата автоматично.

Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 27.V.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3