Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиотека

 

Библиотека

В този раздел ще правя достъпни за четене публикации, които не са на професор Янакиев, но са свързани с неговата работа по един или по друг начин, например — цитирани са от професор Янакиев или са публикувани от негови сътрудници и съмишленици, или съдържат количествени данни за българския или за някой друг език. Смятам да включвам също и филологически текстове от общ характер, които са по-трудно достъпни за студентите и за филолозите. Не е задължително публикацииите непременно да са „физически“ на miryan.org — понякога това са препратки към други страници. Ама нали интернет затова е измислен!

А. И.

Библиотека Надежда Васильевна Котова

Библиотека Радослав Мутафчиев

 
Андрейчин, Л. Основна българска граматика. Книгоиздателство Хемус, София, 1944. [pdf] [djvu] [един файл] (корица) [Издадено в 4000 екземпляра като учебно помагало на не особено качествена хартия, това издание хем вече си отива (хартията се разпрашва), хем е трудно достъпно. За работа е по-удобно да се използва второто издание Андрейчин Л. Основна българска граматика. Наука и изкуство, София, 1978 г. Вж. и предговора [djvu] на Валентин Станков към това второ издание.]
Байрамова, М. (рецензия). Цв. Николова. Честотен речник на българската разговорна реч. София, Наука и изкуство, 1987. 238 стр. — Съпоставително езикознание. XIV, 1989, кн. 2, с. 98–101. [djvu]
Бернштейн, С. Б. Очерки сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. Издательство Наука, Москва, 1974 [djvu].
Богоров, Ив. Първичка българска граматика. Фототипно издание. Наука и изкуство, София, 1986. [Букурещ, 1844; второ издание под наслов Първичка българска словница, Цариград, 1848] [pdf] [djvu] [един файл] (първа корица) (четвърта корица)
Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Издательство Академии наук СССР, Москва, 1963. Том I [djvu], Том II [djvu].
Бояджиев, Д. Проверка на хипотезата. В: Език и литература, LII (1997), кн. 3–4, с. 76–88. [pdf] [Статията беше в раздела „Публикации“ на страницата на катедрата Класическа филология към Софийския университет. Нещо не мога да я открия, та препратката сега е към моето копие.]
Венелин, Ю.И. Грамматика нынешнего болгарского наречия. Москва, 1997. [html] [Публикацията на ръкописа и уводната статия са на Г.К. Венедиктов].
Генадиева-Мутафчиева, З. Библиография на трудовете на Радослав Мутафчиев (1950–1984). В Съпоставително езикознание. IX, 1984, кн. 4, с. 97–100. [djvu]
Гливинска, В. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалните морфеми в българския и руския език. — Съпоставително езикознание. III, 1978, кн. 3, с. 16–34. [djvu] [един файл]
Гливинская, В.Н. Частотно стабильные и нестабильные предложно-префиксальные морфемы в болгарском языке в плане диахронии. — Славянская филология. Вып. XI., 1979 с. 88–111. [djvu] [един файл]
Гливинска, В.Н. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема на в българския и руския език. В: Сборник от научни трудове, посвете на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев. София, 1993, с. 179–194. [djvu] [един файл]
Гливинска, В.Н. За глотометрическите параметри на препозиционно-префиксалната морфема от в българския и руския език. В сп.: Проглас, XV (2006), кн. 1, с. 164–177. [pdf]
Гливинска, В.Н. Още малко статистика за препозиционно-префиксалните морфеми в българския и руския език. В сп.: Проглас, XVII (2008), кн. 1, с. 136–147. [pdf]
Груев, Йоаким. Основа за българска граматика. Фототипно издание. Наука и изкуство, София, 1987. [Белград, 1858] [pdf] [djvu] [един файл] (първа корица) (четвърта корица)
Еко, У. Как се пише дипломна работа. ИК „Ал. Панов“, София, 1999. [pdf]
Илчев, Ст. Речник на личните и фамилни имена у българите. БАН, София, 1969. [djvu] [един файл] (индекс).
Илчев, Ст. Из живота на думите. Народна просвета, София, 1975. [djvu] [един файл] (първа корица, четвърта корица).
Иванчев, Св. Опит за изясняване същността на българските деепричастни форми на -щец / -щиц / -щимица. В сб.: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979, с. 197–199. [djvu] [един файл]

Иванчев, Св. Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. В: Съпоставително езикознание, XIV, 1991, № 6, с. 5–12. [djvu]

Караџић, Вук. Додатак к Санктпетербургским сравнитељним рјечницима свију језика и нарјечија: с особитим огледима бугарског језика. Виена, 1822. [html] [Препратката е към дигиталната Библиотека Матице српске, използвайте клавиша „Прелистајте“, за да достигнете до текста.]
Карманная книга для русскихъ воиновъ, находящихся въ походахъ противъ турокъ по Болгарскимъ землямъ. Санктпетербургъ. 1854 [pdf] [Съставител на това издание е Сава Филаретов. Вж. още О.И. Сенковский. Карманная книга для русских воинов в турецких походох. СПб, 1828–1829 [html]; Д.Х. Гумалик. Карманная книга для русских воинов в походах по турецко-греческим землям. СПб., 1854; В. Кювлиева. Речниковото дело през Възраждането. София, 1997; Б. Вълчев. Възрожденските граматики на българския език. УИ Св. Климент Охридски, София, 2008]
Ковачев. Н. Честотно-тълковен речник на личните имена у българите. „Петър Берон“, София, 1987. [djvu] [един файл]
Крилова, Г.В., А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова, З.К. Шанова, М.Ю. Котова. Честотен речник на Вапцаровата поезия. „Абагар“, Велико Търново, 1996. [djvu] [един файл] [първа корица] [четвърта корица]
Миков В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. Издава авторът, София, 1943. [djvu] [един файл]
Милетич Л. Старобългарска граматика с кратък сравнителен оглед към новобългарския език. За средните учебни заведения. Девето издание. София, Държавна печатница, 1923. [djvu] [един файл]
Мирчев К. Българският език през вековете. Наука и изкуство. София, 1964. [pdf]
Младенов, Ст. Към изследване на т. н. хетероклизия в индоевропейските езици. Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, кн. XIX, 12, София, 1923. [djvu] [един файл]
Младенов, Ст., Т. Атанасов, Ст. П. Василев. Учебник по старобългарски език за пети клас на средните училища. Трето стереотипно издание. Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1930. [djvu] [един файл]
Момчилов, Ив. Граматика за новобългарския език. Фототипно издание. Наука и изкуство, София, 1988. [Русчук, 1868] [pdf] [djvu] [един файл] (първа корица) (четвърта корица)
Неофит Рилски. Болгарска граматика. Фототипно издание. Наука и изкуство, София, 1984. [Крагуевац, 1835] [pdf] [djvu] [един файл] (първа корица) (четвърта корица)
Николова, Ц. Честотен речник на българската разговорна реч. Наука и изкуство, София, 1987. [djvu] [един файл] (На последната страница във файла е листчето със забелязаните печатни грешки.)
Новое в лингвистике. II. Издательство иностранной литературы, Москва, 1962. [dlvu]. [Всички томове от поредицата са достъпни на Torrentino. Включвам този том в библиотеката най-вече заради Роман Якобсон, Гунар Фант и Морис Хале. Введение в анализ речи. Оригиналният текст на английски с допълненията до 1962 г. може да изтеглите от тук [pdf]. Ама нека да кажа — съставителите на руското издание не са пропуснали нищо съществено.]
Павлович, Христаки. Граматика славеноболгарска. Фототипно издание. Наука и изкуство, София, 1985. [книгата съдържа първото издание (в Будиме граде, 1836) и второто, значително преработено (в Белград, 1845)] [djvu] [един файл] (първа корица) (четвърта корица)
Попова, А. За аналитизма на българския език. ETO, София, 2008. [pdf]
Прокопиева, Т. Вокални инфикси в българския и руския език. — Съпоставително езикознание. III, 1978, кн. 3, с. 35–44. [djvu] [един файл]
Седакова, И. Балканистика и коммуникативные стратегии: теория и практика. В: Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах. Балканские чтения. 15. Институт славяноведения РАН, Москва, 2019. [pdf]
Тимонина, Е. Дателните местоимения (количествен анализ на честотите на употребата им в различни типове руски и български текстове). — Съпоставително езикознание. III, 1978, кн. 3, с. 45–57. [djvu] [един файл]
Тодорова, Е. Българската лексикология и лексикография, стилистика и лингвостатистика в научната дейност на ст. н. с. Радослав Мутафчиев. Български език, XXXIV (1984), № 6, с. 548–550. [djvu]
Тодорова, Е. 100 години от рождението на Радослав Мутафчиев (1914–1985) [pdf]. [Този текст е публикуван с големи съкращения в рубриката „Годишнини“ на сп. Съпоставително езикознание, XXXIX, 2014, № 4, с. 120–123.]
Трахтеров, А. Л. Английская фонетическая терминология. Москва, 1962. [djvu] [един файл] (корица) [Качеството на този файл не е особено добро. Ако някой може да ми предостави временно книгата, за да го подобря, ще съм му много благодарен. А.И.]
Урбах, В. Ю. Биометрические методы. „Наука“, Москва, 1964. [djvu] [един файл]
Филологический сборник памяти профессора Самуила Борисовича Бернштейна. К пятилетию со дня кончины. Москва, 2002. [pdf]
Холиолчев, Хр. Научна конференция във Филологическия факултет при Софийския университет. I. Езикова секция. — Език и литература, XII (1957), кн. 4, с. 314–318. [djvu] [един файл]
Цонев, Беньо. Определени и неопределени форми в българския език (ректорска реч, 1910 г.) [djvu] [един файл] [Тук текстът е възпроизведен по Беньо Цонев. История на българския език. Т. III. Издателство „Наука и изкуство“, София, 1985, с. 94–109.]
Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный памяти Надежды Васильевны Котовой и Ольги Александровны Ржанниковой / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. — М.: МАКС Пресс, 2016. — Вып. 54. — 136 с. [pdf]
Якобсон, Р. О фонеме. (Лекция). Съпоставително езикознание, XIV (1989), кн. 2, с. 25–39. [djvu] [един файл] (Бележката към новата рубрика „Фоноархив“ е на М. Янакиев.)
Elena Todorova. Combinatorial Dictionary of Rhymes in P. K. Javorov’s Lyric Poetry. [pdf]
Ibbotson Paul, Michael Tomasello. Evidence Rebuts Chomsky’s Theory of Language Learning. In: Scientific American, September 7, 2016. [html]
Jakobson R. Linguistics and Communication Theory. In: Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, Vol. XII. Structure of Language and its Mathematical Aspects. American Mathematical Society, 1961, p. 245–255. [djvu]
Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 29.VIII.2011
Последна редакция: 25.IV.2023
Съобразено с
html5/css3