Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Фоноархив

 

Фоноархив

Откривам нова рубрика „Фоноархив“. В архива на Мирослав Янакиев има много магнитофонни ролки и касетки. Голяма част от тях вече са прехвърлени върху звуков файл, за да бъдат запазени. Защото днес интернет изглежда като най-устойчив във времето носител на информация.

Има няколко записа на лекции и доклади на самия Янакиев – някои от тези текстове бяха съвсем непознати, други са публикувани в много съкратен вариант, където са съкратени и данни, и примери, и съображения на автора, които разясняват доста неща. От друга страна — точно от стилистична гледна точка, — е интересно да се види как Янакиев е редактирал доклад от 45 минути до публикация от няколко странички.

Но огромната част от записите са работни материали или лекции на други автори. Обработката на тези записи предстои. А. И.

Мирослав Янакиев. Възможности на езиковото и литературното обучение за развиване речта на учениците (лекция, 1974 г.)

Лекцията е изнесена на университетски семинар с преподавателите по български език и литература. „Доцент Янакиев“ е представен на аудиторията от Кирил Димчев. От изложението става ясно, че публиката е позната на Янакиев, вероятно повечето слушатели са бивши студенти и специализанти на университета.

Лекцията трябва да е изнесена в периода март–септември 1974 г., защото Янакиев се позовава на мнения на наши писатели (Йордан Радичков, Николай Хайтов), разговорите с които са водени вероятно през февруари, а от октомври Мирослав Янакиев отново е командирован в Москва.

Лекцията е дълга — около час и тридесет и пет минути. Очевидно по това време М. Янакиев вече е замислял, а може вече и да е работел върху книгата си Стилистиката и езиковото обучение [djvu] [един файл]. Ясно личи, че възгледът на Янакиев за лингвистиката като за обща семиотика е вече завършен. С оглед на преподаването той разглежда два типа когнитивни стимули — ситуационни и стилистически. Представя и две области на изследване на семиотичните системи — глотометрия и психометрия.

Затова съм разчел лекцията и я представям и в удобен за четене и печат вид [pdf].

Мирослав Янакиев. О количественном основании лингвистических класификаций (доклад, 04 май 1975 г.)

Докладът е изнесен на Първата национална конференция по използване на математически модели и електронни изчислителни машини в лингвистиката, Варна, 3–9 май 1975 г. Според програмата [pdf] това е третият доклад от сутрешното заседание на 4 май, непосредствено след доклада на H. Karlgren (Швеция) на тема Quantitative Models – of Wath? и Янакиев започва изложението си с реплика към този предходен доклад. Председател на заседанието е Енчо Герганов.

Материалите от конференцията са публикувани през следващата година в циклостилен сборник и печатаният текст на доклада е достъпен в раздела Библиография. Но докладът е значително по-подробен от печатния текст и М. Янакиев дава много повече обяснения за работата върху глотометричния архив, включително с количествени данни.

М. Янакиев отчасти разказва, отчасти чете предварително написания текст. При паузата в записа за обръщане на касетата (тя е на 11:33 min) той чете и можем да възстановим абзаца по печатания текст: „Польский энтусиаст статистического подхода к фактам языка профессор Витольд Манчак в своих последних публикациях очень убедительно говорит о том, что основной причиной появление кризиса, в котором находится современная лингвистика, является отсутствие достаточно большого многообразия объектов для исследования.“ По-нататък малко текст е загубен, но можем да допуснем, че Янакиев прави връзка с изложената вече теза — ако използваме само данните от художествената литература, за да определяме кое е съществено и кое е несъществено за научно изследване, ние само още повече ще задълбочим кризата в езикознанието.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 18.XII.2017
Последна редакция: 25.IV.2023
Съобразено с
html5/css3